GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 15
Cho H(2; -1; -2). Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với OH tại H và (Q) là mặt phẳng có phương trình: x - y - 6 = 0. Hãy tính góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q)?
Viết phương trình mặt phẳng đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng 3x - y + z - 2 = 0 và x + 4y - 5 = 0 đồng thời song song với mặt phẳng: 2x + 21y - z + 7 = 0?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:34:01(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho H(2; -1; -2). Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với OH tại H và (Q) là mặt phẳng có phương trình: x - y - 6 = 0. Hãy tính góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q)?
A-
B-
C-
D-
2-
Viết phương trình mặt phẳng đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng 3x - y + z - 2 = 0 và x + 4y - 5 = 0 đồng thời song song với mặt phẳng: 2x + 21y - z + 7 = 0?
A-
B-
C-
D-
3-
Tìm m và l để mặt phẳng: 5x + ly + 4z + m = 0 thuộc chùm mặt phẳng
A-
m = -11 và l = -5
B-
m = -5 và l = 11
C-
m = 11 và l = -5
D-
m = 5 và l = -11
4-
Cho A(1; 2; -1), B(0; -2; -2), C(-2; 5; 2) và mặt phẳng (α) có phương trình: 3x - 2y + 5z + 6 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (β) qua A, B và qua điểm E với
A-
B-
C-
D-
5-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có B(-1; 0; 3), D(1; 2; 1), A'(2; -1; 1) và C'(-2; 5; -3). Viết phương trình mặt phẳng (A'BD)
A-
B-
C-
D-
6-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có B(-1; 0; 3), D(1; 2; 1), A'(2; -1; 1) và C'(-2; 5; -3). Viết phương trình mặt phẳng (CB'D')
A-
B-
C-
D-
7-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có B(-1; 0; 3), D(1; 2; 1), A'(2; -1; 1) và C'(-2; 5; -3). Viết phương trình mặt chéo (AA'C'C)
A-
B-
C-
D-
8-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có B(-1; 0; 3), D(1; 2; 1), A'(2; -1; 1) và C'(-2; 5; -3). Viết phương trình mặt chéo (BB'D'D)
A-
B-
C-
D-
9-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có B(-1; 0; 3), D(1; 2; 1), A'(2; -1; 1) và C'(-2; 5; -3). Gọi Q, Q' lần lượt là tâm các mặt ABCD, A'B'C'D'. Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa QQ' và α // AD
A-
B-
C-
D-
10-
Cho A(a; 0; 0), B(0; a; 0), C(0; 0; a) (a > 0). Viết phương trình mặt phẳng (α) qua AB và (α) // OC
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 739. Đăng: 03-01-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG