GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 39
Cho mặt cầu (S) có tâm I(1; 2; 3) qua gốc O và đường thẳng (d) có phương trình:

Tìm tọa độ giao điểm của (S) và (d)?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:23:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho mặt cầu (S) có tâm I(1; 2; 3) qua gốc O và đường thẳng (d) có phương trình:

Tìm tọa độ giao điểm của (S) và (d)?
A-
A(2; 0; 0), B(0; 4; 0)
B-
A(2; 1; 0), B(0; 4; 0)
C-
A(0; 2; 0), B(4; 0; 0)
D-
A(2; 0; 0), B(0; 0; 4)
2-
Cho mặt cầu (S) tâm I(1; 2; 3) và qua gốc O. Tìm bán kính của đường tròn giao của (S) với mặt phẳng (Oxy)
A-
B-
C-
D-
3-
Cho mặt cầu (S) có phương trình và mặt phẳng (α): 2x - 2y - z + 9 = 0. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua tâm (S) và vuông góc với (α)
A-
B-
C-
D-
4-
Viết phương trình mặt cầu đi qua M(1; 0; -2) và đi qua đường tròn (C) có phương trình:
A-
B-
C-
D-
5-
Trong không gian cho hai mặt phẳng song song (P1) và (P2) có phương trình là: (P1): 2x - y + 2z - 1 = 0 và (P2): 2x - y + 2z + 5 = 0 và điểm A(-1; 1; 1) ở giữa hai mặt phẳng trên. Gọi (S) là mặt cầu qua A và tiếp xúc với (P1), (P2). Tính bán kính của (S)
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
6-
Cho hai mặt cầu có phương trình:

Gọi (C) = (S1) ∩ (S2). Tính bán kính của (C)
A-
B-
C-
D-
7-
Cho mặt cầu (S) có phương trình: . Xác định bán kính của (S).
A-
B-
C-
D-
8-
Cho mặt cầu (S) có phương trình: . Xác định giao điểm của (S) với đường thẳng qua M(1; 1; 1) và N(2; -1; 5)
A-
B-
C-
D-
9-
Cho mặt cầu (S) có phương trình: . Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc (S) tại O
A-
x + 3y + 2z = 0
B-
x - 2y + 3z = 0
C-
x - 3y - 2z = 0
D-
x + 2y + 3z = 0
10-
Cho mặt cầu (S) có phương trình: . Xác định bán kính của đường tròn là giao của (S) và mặt phẳng (Oxy)
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 738. Đăng: 10-01-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG