GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 53
1. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P): 3x - 4y + 2z - 3 = 0 và (Q): 3x - 4y + 2z + 11 = 0.
2. Tìm điểm M trên trục Oy cách đều điểm A(0, 1, 0) và mặt phẳng (P): x + 2y - 2z - 3 = 0.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:48:40(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tính khoảng cách h giữa hai mặt phẳng (P): 3x - 4y + 2z - 3 = 0 và (Q): 3x - 4y + 2z + 11 = 0.
A-
B-
C-
D-
2-
Tìm điểm M trên trục Oy cách đều điểm A(0, 1, 0) và mặt phẳng (P): x + 2y - 2z - 3 = 0.
A-
B-
C-
D-
3-
Cho ba điểm . Tính góc φ tạo bởi mặt phẳng (HKI) với mặt phẳng (Oxy).
A-
φ = 17026'
B-
φ = 17016'
C-
φ = 26017'
D-
φ = 250
4-
Viết phương trình mặt phẳng qua điểm M(3, 2, -5) và có vectơ pháp tuyến .
A-
3x - 4y - z - 10 = 0
B-
3x - 4y - z = 0
C-
3x - 4y - z - 6 = 0
D-
3x - 4y - z + 5 = 0
5-
Cho hai điểm A(2, -1, 3); B(-4, 7, -9). Viết phương trình mặt phẳng qua A, vuông góc với đường thẳng AB.
A-
3x - 4y + 6z - 28 = 0
B-
3x - 4y + 6z = 0
C-
3x - 4y + 6z - 10 = 0
D-
3x - 4y + 6z + 12 = 0
6-
Cho mặt phẳng (P): 2x + 3y -5z + 9 = 0 và điểm A(2, -1, z). Xác định z để A ở trên (P)
A-
z = 2
B-
z = -2
C-
z = 3
D-
z = -1
7-
Cho mặt phẳng (P): 2x + 3y - 5z + 9 = 0 và điểm A(2, -1, z); B(8, y, -17). Xác định y, z sao cho AB vuông góc với (P).
A-
y = 2, z = 8
B-
y = -2, z = -8
C-
y = 8, z = -2
D-
y = -8, z = 2
8-
Viết phương trình mặt phẳng qua điểm M(1, 3, -2) và song song với mặt phẳng (P): 2x + 2y - 5z + 1 = 0.
A-
2x + 2y - 5z = 0
B-
2x + 2y - 5z + 20 = 0
C-
2x + 2y - 5z + 18 = 0
D-
2x + 2y - 5z - 18 = 0
9-
Xét vị trí tương đối của cặp mặt phẳng 2x + 3y - 2z + 5 = 0 và 3x + 4y -8z - 5 = 0.
A-
Song song
B-
Cắt nhau nhưng không cắt nhau
C-
Vuông góc
D-
Trùng nhau
10-
Tính khoảng cách từ M (1, -2, 3); N(0, 4, 7) đến mặt phẳng (P): x + 2y - 2z = 0
A-
d(M, (P)) = 2, d(N, (P)) = 3. M, N cùng phía với (P)
B-
d(M, (P)) = 2, d(N, (P)) = 3. M, N khác phía với (P)
C-
d(M, (P)) = 3, d(N, (P)) = 2. M, N cùng phía với (P)
D-
d(M, (P)) = 3, d(N, (P)) = 2. M, N khác phía với (P)
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 735. Đăng: 14-01-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG