GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Công Nghệ Phần Mềm     UML   

Trắc Nghiệm UML - Bài 17
Câu phát biểu nào sau đây đúng : [a]--Một lớp là sự đóng gói của một đối tượng [b]--Một lớp biểu diễn sự phân cấp cũa một đối tượng [c]--Một lớp là một thể hiện của một đối tượng [d]--Một lớp là một định nghĩa trừu tượng của một đối tượng...... Để tổ chức các phần tử (elements) vào bên trong các nhóm ( groups ) ta sử dụng : [a]--Package [b]--Class [c]--Class và interface [d]--Component......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:30:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ký hiệu này là:
A-
Generalization
B-
Aggregation
C-
Composite
D-
Association
2-
Mối quan hệ giữa Class và Interface là mối quan hệ :

A-
Unidirectional Association
B-
Association
C-
Realize
D-
Dependency
3-
Câu phát biểu nào sau đây đúng :
A-
Một lớp là sự đóng gói của một đối tượng
B-
Một lớp biểu diễn sự phân cấp cũa một đối tượng
C-
Một lớp là một thể hiện của một đối tượng
D-
Một lớp là một định nghĩa trừu tượng của một đối tượng
4-
Để tổ chức các phần tử (elements) vào bên trong các nhóm ( groups ) ta sử dụng :
A-
Package
B-
Class
C-
Class và interface
D-
Component
5-
Câu nào sau đây là đúng nhất?

A-
name là một thuộc tính của lớp Borrower
B-
membershipNum là phương thức của lớp Borrower
C-
name là thuộc tính của getName
D-
setName là thuộc tính của getName
6-
Những câu nào sau đây là đúng về biểu đồ kế thừa trong hình sau?

A-
Lớp A là cha của lớp D.
B-
Lớp D là tiền bối của lớp F.
C-
Lớp A là tiền bối của lớp F và D
D-
Lớp A là cha của lớp B, E và F.
7-
Lớp Student là một :

A-
Lớp char
B-
Cha
C-
Lớp con
D-
Kiểu con
8-
Công việc đầu tiên để xác định các phần của hệ thống và những quan hệ giữa chúng, tổ chức các phần vào trong các tầng với các phụ thuộc xác định được gọi là :
A-
Use-case analysis
B-
Architectural analysis
C-
Structural analysis
D-
Dependency analysis
9-
Sơ đồ sau cho thấy các tình trạng của việc đăng ký của sinh viên trong hệ thống HND. Câu nào sau đây không được thể hiện trong sơ đồ?

A-
Chỉ những sinh viên (student) trong trạng thái active mới có thể kết thúc khóa học và trở thành một HND tốt nghiệp (graduate)
B-
Một sinh viên chỉ được phép bảo lưu một lần trong khóa học
C-
Một sinh viên với tình trạng đăng ký đang họat động có thể thay đổi tình trạng bằng việc bảo lưu, bỏ học, hoặc hòan thành khóa học.
D-
Khi một sinh viên trong tình trạng bảo lưu quay trở lại khóa học, số đăng ký của họ họat động trở lại.
10-
Đọc câu sau:
"Một ngân hàng cho phép khách hàng có nhiều tài khỏan hoặc không có tài khỏan nào, nhưng không cho phép xảy ra tài khoản chung, một tài khỏan phải thuộc về đúng một khách hàng".
Trong những mô hình sau, Lớp Khách hàng được đại diện bởi A và Lớp Tài khỏan đại diện bởi B. Mô hình nào mô tả cho câu trên :

A-
A
B-
B
C-
C
D-
D
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2257. Đăng: 19-01-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG