GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Phẳng - Bài 42
Cho tam giá ABC vuông, cân tại B với giá trị nào của k ta có: ?
Cho hai điểm A và B phân biệt. Tập hợp các điểm M thỏa hệ thức là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:40:40(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho tam giá ABC vuông, cân tại B với giá trị nào của k ta có: ?
A-
B-
C-
D-
Không tìm được k
2-
Cho hai điểm A và B phân biệt. Tập hợp các điểm M thỏa hệ thức là?
A-
Đoạn thẳng AB
B-
Trung điểm của đoạn AB
C-
Tập hợp rỗng
D-
Đường trung trực đoạn AB
3-
Tam giác đều ABC có cạnh bằng a, tổng có độ dài bằng:
A-
B-
C-
D-
4-
Cho hình chữ nhật ABCD, tổng bằng vectơ nào sau đây?
A-
B-
C-
D-
5-
Gọi A và B là hai điểm phân biệt và cố định. Tập hợp các điểm M sao cho là:
A-
Đường tròn
B-
Đường thẳng
C-
Cung tròn
D-
Parabol
6-
Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng với . Độ dài vectơ bằng bao nhiêu?
A-
6
B-
4
C-
5
D-
Không tính được
7-
Gọi O là tâm hình vuông ABCD. Câu nào sau đây sai?
A-
B-
C-
D-
8-
Cho hình bình hành ABCD. Nếu thì điểm I nằm ở đâu?
A-
D
B-
C
C-
Trung điểm CD
D-
Tâm hình bình hành
9-
Cho tam giác ABC và trung tuyến CM. Hiệu là vectơ nào sau đây?
A-
B-
C-
D-
10-
Cho tam giác ABC, nếu ta có thì G là:
A-
Trực tâm
B-
Tâm đường tròn ngoại tiếp
C-
Trọng tâm
D-
Tâm đường tròn nội tiếp
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 788. Đăng: 06-02-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG