GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Công Nghệ Phần Mềm     UML   

Trắc Nghiệm UML - Bài 32
Kiểu quan hệ trong uc cho phép phân tích chức năng [a]--Quan hệ liên kết [b]--Quan hệ mở rộng [c]--Quan hệ bao gồm [d]--Quan hệ khái quát hoá.... Những bước đặc biệt trong 1 uc có thể đc viết trong dạng [a]--bổ ngữ trực tiếp, chủ ngữ, động từ, giới từ, bổ ngữ gián tiếp [b]--giới từ, bổ ngữ gián tiếp,bổ ngữ trực tiếp, chủ ngữ,động từ, [c]--chủ ngữ, động từ, giới từ, bổ ngữ gián tiếp, bổ ngữ trực tiếp [d]--chủ ngữ, động từ,bổ ngữ trực tiếp,giới từ, bổ ngữ gián tiếp....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:31:34(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Kiểu quan hệ trong uc cho phép phân tích chức năng?
A-
Quan hệ liên kết
B-
Quan hệ mở rộng
C-
Quan hệ bao gồm
D-
Quan hệ khái quát hoá
2-
Những bước đặc biệt trong 1 uc có thể đc viết trong dạng:
A-
Bổ ngữ trực tiếp, chủ ngữ, động từ, giới từ, bổ ngữ gián tiếp
B-
Giới từ, bổ ngữ gián tiếp,bổ ngữ trực tiếp, chủ ngữ,động từ,
C-
Chủ ngữ, động từ, giới từ, bổ ngữ gián tiếp, bổ ngữ trực tiếp
D-
Chủ ngữ, động từ,bổ ngữ trực tiếp,giới từ, bổ ngữ gián tiếp
3-
Nếu 1 uc trở nên quá phức tạp, nó sẽ được_____
A-
Phân tách thành tập hợp các uc
B-
Viết với một chuỗi các bước tuần hoàn để đơn giản nó
C-
Viết từ sự phối cảnh của những quan sát độc lập để đơn giản nó
D-
Loại bỏ khỏi hệ thống, vì nó quá phức tạp để thi hành trong hệ thống cuối cùng
4-
Chuỗi đúng trong các bước chính tạo ra sơ đồ uc là:
A-
Nhận dạng uc chính, phát triển uc chính, khẳng định uc chính, tạo sơ đồ uc
B-
Nhận dạng, phát triển, tạo sơ đồ, khẳng định
C-
Tạo sơ đồ, nhận dạng, phát triển, khẳng định
D-
Tạo sơ đồ, nhận dạng, khẳng định, phát triển
5-
Trong quá trình vẽ sơ đồ uc, 1 phân tích sẽ tiến hành các bước theo trình tự sau:
A-
Vẽ uc trên sơ đồ, nhận dạng đường bao, đặt actor vào sơ đồ, vẽ đường nối uc và actor
B-
Đường bao, uc, actor, liên kết
C-
Actor, uc, đường bao, liên kết
D-
Đường bao, actor, uc, liên kết
6-
Ý nào trong các ý sau được sử dụng để tạo các đối tượng?
A-
Các lớp cụ thể
B-
Các lớp trường tượng
C-
Các lớp tượng trưng
D-
Tất cả đều sai
7-
Một …của 1 lớp phân tích biểu diễn 1 phần của thông tin mà liên quan đến sự miêu tả 1 lớp.
A-
Thuộc tính
B-
Kết cấu
C-
Hoạt động
D-
Tất cả đều sai
8-
Kiểu nào trong các kiểu sau của các thuộc tính là không thích hợp trong 1 lớp phân tích?
A-
Compound ( kết hợp)
B-
Operation( hoạt động)
C-
Operations(các hoạt động)
D-
Tất cả đều sai
9-
Một…...của 1 sự phân tích lớp mà ở đó hành vi của lớp được định nghĩa [a]--Compound ( kết hợp)
A-
Compound ( kết hợp)
B-
Operation( hoạt động)
C-
Operations(các hoạt động)
D-
Tất cả đều sai
10-
Ý nào trong các ý sau sẽ được biến đổi thành các phương thức trong các pha sau của SDLC?
A-
Compound ( kết hợp)
B-
Operation( hoạt động)
C-
Operations(các hoạt động)
D-
Tất cả đều sai
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1382. Đăng: 06-02-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG