GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Công Nghệ Phần Mềm     UML   

Trắc Nghiệm UML - Bài 42
Các lớp trừu tượng được sử dụng để tạo các đối tượng [a]--Đúng [b]--Sai..... Các quan hệ Aggregation ( tích hợp) có thể có ích cho cả aggregation và decomposition( phân ly) [a]--Đúng [b]--Sai..... Các quan hệ Association( kết hợp) được sử dụng cho quan hệ giữa các thể hiện của 2 lớp khi quan hệ không đủ rõ ràng để được công nhận là quan hệ tổng quát hóa hoặc tích hợp [a]--Đúng [b]--Sai......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:50:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
1 mô hình chức năng là 1 cách(way) hình thức của sự biểu diễn các hoạt động nghiệp vụ trong các hệ thống nghiệp vụ.
A-
Đúng
B-
Sai
2-
Các lớp trừu tượng được sử dụng để tạo các đối tượng.
A-
Đúng
B-
Sai
3-
Các quan hệ Aggregation ( tích hợp) có thể có ích cho cả aggregation và decomposition( phân ly).
A-
Đúng
B-
Sai
4-
Các quan hệ Association( kết hợp) được sử dụng cho quan hệ giữa các thể hiện của 2 lớp khi quan hệ không đủ rõ ràng để được công nhận là quan hệ tổng quát hóa hoặc tích hợp.
A-
Đúng
B-
Sai
5-
Các thẻ CRC được sử dụng để lưu giữ tất cả thông tin liên quan được kết hợp với 1 lớp.
A-
Đúng
B-
Sai
6-
Các responsibility( trách nhiệm) của 1 lớp có thể được chia ra thành các kiểu là knowing and doing.
A-
Đúng
B-
Sai
7-
1 hợp đồng chính htức hóa các sự tương giữa 1 đối tượng client và các đối tượng client khác.
A-
Đúng
B-
Sai
8-
Thực hiện vai trò 1 thể hiện của 1 lớp là cách tốt để phát triển các thẻ CRC..
A-
Đúng
B-
Sai
9-
1 sơ đồ lớp là 1 sơ đồ động mà biểu diễn các lớp và các quan hệ thay đổi over time(theo thời gian) như thế nào..
A-
Đúng
B-
Sai
10-
Ký hiệu cho 1 lớp trong 1 sơ đồ lớp chứa tên của các lớp, 1 danh sách các thuộc tính và 1 danh sách các hoạt động.
A-
Đúng
B-
Sai
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 998. Đăng: 06-02-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG