GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Phẳng - Bài 53
Cho đường thẳng (d): 3x + 4y - 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng
1.(d1) // (d) và đi qua A(2; 3)
2.(d2) ⊥ (d) và đi qua B(-3; 4)
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:56:32(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho đường thẳng (d): 3x + 4y - 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng (d1) // (d) và đi qua A(2; 3)?
A-
3x + 4y - 18 = 0
B-
4x + 3y - 18 = 0
C-
4x + 3y + 18 = 0
D-
3x + 4y + 18 = 0
2-
Cho A(3; 1), B(-5; 3), C(1; -3). Trung tuyến AM có chiều dài là bao nhiêu?
Cho đường thẳng (d): 3x + 4y - 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng (d2) ⊥ (d) và đi qua B(-3; 4)?
A-
3x - 4y + 24 = 0
B-
4x - 3y + 24 = 0
C-
3x - 4y - 24 = 0
D-
4x - 3y - 24 = 0
3-
Cho tam giác ABC cân tại A biết cạnh đáy BC có phương trình: 2x - 3y - 5 = 0, cạnh bên AB có phương trình: x + y + 1 = 0. Viết phương trình cạnh bên AC biết nó đi qua điểm M(1; 1)
A-
17x + 7y + 24 = 0
B-
7x + 17y - 24 = 0
C-
7x + 17y + 24 = 0
D-
17x + 7y - 24 = 0
4-
Viết phương trình đường thẳng (d) // (Δ): 2x + y - 7 = 0 và cách (Δ) một khoảng bằng
A-
B-
C-
D-
5-
Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A(-1; 2) và cách đều hai điểm B(2; 3) và C(4; -1)
A-
B-
C-
D-
6-
Viết phương trình đường thẳng cách điểm A(1; 1) một khoảng bằng 2 và cách điểm B(2; 3) một khoảng bằng 4
A-
B-
C-
D-
7-
Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng:

Viết phương trình các phân giác của góc tạo bởi (d1) và (d2)
A-
B-
C-
D-
8-
Cho ΔABC có . Viết phương trình đường phân giác trong của góc A.
A-
7x - 7y - 6 = 0
B-
7x + 7y - 6 = 0
C-
7x - 7y + 6 = 0
D-
7x + 7y + 6 = 0
9-
Cho đường thẳng Δ có phương trình: 3x - 4y + 1 = 0. Xác định vectơ chỉ phương của Δ?
A-
(3; 4)
B-
(-4; 3)
C-
(-3; 4)
D-
(4; 3)
10-
Đường thẳng Δ qua A(-3; 4) và nhận làm vectơ pháp tuyến thì có phương trình?
A-
-3(x - 2) + 4(y + 5) = 0
B-
-2(x + 3) + 5(y - 4) = 0
C-
2x - 5y + 7 = 0
D-
Một phương trình khác
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 646. Đăng: 07-02-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG