GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Đạo Hàm - Bài 22
Hàm số :
a. Có giá trị cực tiểu bằng -2, có giá trị cực đại bằng 2
b. Có giá trị cực tiểu bằng 2, có giá trị cực đại bằng -2
c. Có giá trị cực tiểu bằng -1, có giá trị cực đại bằng 1
d. Có giá trị cực tiểu bằng 1, có giá trị cực đại bằng -1
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:52:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hàm số :
A-
Có giá trị cực tiểu bằng -2, có giá trị cực đại bằng 2
B-
Có giá trị cực tiểu bằng 2, có giá trị cực đại bằng -2
C-
Có giá trị cực tiểu bằng -1, có giá trị cực đại bằng 1
D-
Có giá trị cực tiểu bằng 1, có giá trị cực đại bằng -1
2-
Tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên R là:
A-
-2 < m < 2
B-
-2 ≤ m ≤ 2
C-
m ≤ -2
D-
m ≥ 2
3-
Hàm số có mấy cực trị?
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
4-
Hàm số có mấy điểm cực trị?
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
5-
Số điểm cực trị của hàm số là:
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
6-
Hàm số
A-
Có một điểm cực trị là 0
B-
Có hai điểm cực trị là ,
C-
Có ba điểm cực trị là
D-
Không có điểm cực trị
7-
Hàm số nào sau đây có cực trị?
A-
B-
C-
D-
8-
Hàm số nào sau đây đạt cực tiểu tại x = 0?
A-
B-
C-
D-
9-
Hàm số
A-
Có giá trị cực tiểu bằng -2, có giá trị cực đại bằng 2
B-
Có giá trị cực tiểu bằng 2, có giá trị cực đại bằng -2
C-
Có giá trị cực tiểu bằng , có giá trị cực đại bằng
D-
Có giá trị cực tiểu bằng , có giá trị cực đại bằng
10-
Hàm số y = -x3 + 3x đạt cực đại tại điểm có hoành độ là:
A-
-3
B-
-1
C-
0
D-
1
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 739. Đăng: 08-02-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG