GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Đạo Hàm - Bài 35
Trên đoạn [-2, 2], hàm số
a. Có giá trị lớn nhất là 0, không có giá trị nhỏ nhất
b. Không có giá trị lớn nhất, có giá trị nhỏ nhất là 0
c. Có giá trị không đổi là 0
d. Không có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:49:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trên đoạn [-2, 2], hàm số
A-
Có giá trị lớn nhất là 0, không có giá trị nhỏ nhất
B-
Không có giá trị lớn nhất, có giá trị nhỏ nhất là 0
C-
Có giá trị không đổi là 0
D-
Không có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất
2-
Đồ thị hàm số có các tiệm cận là:
A-
x = 2, y = 2
B-
x = -2, y = 2
C-
x = -2, y = x
D-
y = 2, y = x
3-
Đường thẳng y = x là tiệm cận của đồ thị hàm số:
A-
B-
C-
D-
4-
Hàm số y = x4 - 2x2 đồng biến trên các khoảng:
A-
(-∝, -1) và (1, +∝)
B-
(-1, 0) và (1, +∝)
C-
(-∝, -1) và (0, 1)
D-
(-∝, 0) và (1, +∝)
5-
Hàm số y = x4 - 2x2 - 5 nghịch biến trên các khoảng:
A-
(-∝, -1) và (0, 1)
B-
(-1, 0) và (1, +∝)
C-
(-1, 0) và (0, 1)
D-
(-1, 1) và (1, +∝)
6-
Hàm số nghịch biến trên khoảng:
A-
(0, 1)
B-
(1, 2)
C-
(-∝, 0)
D-
(2, +∝)
7-
Hàm số
A-
Đồng biến trên R với a > 1
B-
Đồng biến trên R với a ≠ 0
C-
Nghịch biến trên R với a > 1
D-
Nghịch biến trên R với a ≠ 0
8-
Số điểm cực trị của hàm số là:
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
9-
Hàm số f(x) = x3 + x2 + x
A-
Đạt cực tiểu tại x = 0
B-
Đạt cực đại tại x = 0
C-
Nghịch biến trên R
D-
Đồng biến trên R
10-
Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận là:
A-
x = -1 và y = -1
B-
x = 1 và y = -1
C-
x = 1 và y = 1
D-
x = -1 và y = 1
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 721. Đăng: 12-02-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG