GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Nguyên hàm - Bài 36
Để tính theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:
a.
b.
c.
d.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:08:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Để tính theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:
A-
B-
C-
D-
2-
Kết quả của là:
A-
B-
C-
D-
3-
Để tính theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:
A-
B-
C-
D-
4-
Kết quả của là:
A-
B-
C-
D-
5-
Để tính theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:
A-
B-
C-
D-
6-
Kết quả của là:
A-
B-
C-
D-
7-
Để tìm nguyên hàm của f(x) = sin4xcos5x thì nên:
A-
Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = sinx
B-
Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = cosx
C-
Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt u = sin4x, dv = cos5x
D-
Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần , đặt u = cosx, dv = sin4xcos4xdx
8-
Kết quả của là:
A-
B-
C-
D-
9-
Để tính theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:
A-
B-
C-
D-
10-
Tính
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 664. Đăng: 12-02-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG