GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 97
Cho điểm M(2; 3; 1) và đường thẳng . Gọi M' là điểm đối xứng của M qua (d). Tính độ dài đoạn MM'?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:01:06(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho điểm M(2; 3; 1) và đường thẳng . Gọi M' là điểm đối xứng của M qua (d). Tính độ dài đoạn MM'?
A-
B-
C-
D-
2-
Cho điểm A(1; 2; -1) và đường thẳng . Tính khoảng cách từ A đến (d).
A-
B-
C-
D-
3-
Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng:
A-
(d1) song song (d2)
B-
(d1) vuông góc (d2)
C-
(d1) cắt (d2)
D-
(d1) trùng (d2)
4-
Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng:
A-
B-
C-
D-
5-
Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:
A-
d1 cắt d2
B-
d1 song song d2
C-
d1 trùng d2
D-
d1 chéo d2
6-
Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa hai đường thẳng sau:
A-
10x + 16y - 17z + 72 = 0
B-
16x + 10y - 17z + 72 = 0
C-
17x + 16y - 10z - 72 = 0
D-
10x + 17y - 16z - 72 = 0
7-
Tìm vị trí tương đối của 2 đường thẳng:
A-
d1 song song d2
B-
d1 vuông góc d2
C-
d1 cắt d2
D-
d1 chéo d2
8-
Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng:
A-
B-
C-
D-
9-
Tìm vị trí tương đối của 2 đường thẳng:
A-
d1 song song d2
B-
d1 vuông góc d2
C-
d1 chéo d2
D-
d1 cắt d2
10-
Viết phương trình tham số đường vuông góc chung của hai đường thẳng:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 873. Đăng: 20-02-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG