GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 - Không Phân Ban - Phần 01
Theo quan niệm hiện đại, trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo A. từ giai đoạn người tối cổ trở đi. B. từ giai đoạn người cổ trở đi. C. từ giai đoạn vượn người hoá thạch trở đi. D. trong giai đoạn vượn người hoá thạch.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:06:58(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Theo quan niệm hiện đại, trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo.....
A-
từ giai đoạn người tối cổ trở đi.
B-
từ giai đoạn người cổ trở đi.
C-
từ giai đoạn vượn người hoá thạch trở đi.
D-
trong giai đoạn vượn người hoá thạch.
2-
Đặc điểm nổi bật ở đại Cổ sinh là.....
A-
sự phát triển của cây hạt trần và bò sát.
B-
sự phát triển của cây hạt kín và sâu bọ.
C-
sự phát triển của cây hạt kín, chim và thú.
D-
sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn của nhiều loài thực vật và động vật.
3-
Khi lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở....
A-
tất cả các thế hệ.
B-
thế hệ F3.
C-
thế hệ F2.
D-
thế hệ F1.
4-
Về mặt di truyền, lai cải tiến giống.....
A-
ban đầu làm tăng tỉ lệ thể dị hợp, sau đó tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp.
B-
làm tăng cả thể dị hợp và thể đồng hợp.
C-
ban đầu làm tăng tỉ lệ thể đồng hợp, sau đó tăng dần tỉ lệ thể dị hợp.
D-
làm giảm cả thể dị hợp và thể đồng hợp.
5-
Khi nói về thể đa bội, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội, lớn hơn 2n.
B-
Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể là 2n + 2.
C-
Những giống cây ăn quả không hạt thường là thể đa bội lẻ.
D-
Thể đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt.
6-
Theo quan niệm hiện đại, loại biến dị nào sau đây được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá?
A-
Đột biến gen.
B-
Biến dị xác định.
C-
Biến dị tổ hợp.
D-
Thường biến.
7-
Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen (đột biến không liên quan đến bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc)?
A-
Thêm một cặp nuclêôtit.
B-
Mất một số cặp nuclêôtit.
C-
Đảo vị trí các cặp nuclêôtit.
D-
Mất một cặp nuclêôtit.
8-
Một trong các cơ chế gây đột biến của tia tử ngoại là.....
A-
không kích thích nhưng gây ion hóa các nguyên tử.
B-
kìm hãm sự hình thành thoi vô sắc, làm cho nhiễm sắc thể không phân li.
C-
kích thích nhưng không gây iôn hoá các nguyên tử.
D-
kích thích và gây iôn hóa các nguyên tử.
9-
Theo quan niệm hiện đại, quá trình hình thành đặc điểm thích nghi ở sinh vật chịu sự chi phối của.....
A-
quá trình đột biến, quá trình giao phối và sự phân li tính trạng.
B-
quá trình đột biến, quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên.
C-
biến dị, di truyền.
D-
quá trình đột biến, quá trình giao phối và các cơ chế cách li.
10-
Ở cà chua, gen A qui định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả màu vàng. Cây tứ bội (4n) thuần chủng quả màu đỏ giao phấn với cây tứ bội quả màu vàng, F1 thu được toàn cây quả đỏ. (Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ và F1 xảy ra bình thường). Cho các cây F1 giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là.....
A-
1 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng.
B-
11 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng.
C-
3 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng.
D-
35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 870. Đăng: 05-03-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG