GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Phân Ban - Phần 01
Ở một loài thực vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa màu đỏ với dòng cây thuần chủng có hoa màu trắng thu được F1 đều có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân li theo tỉ lệ: 9 hoa màu đỏ : 7 hoa màu trắng. Biết không có đột biến mới xảy ra. Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi quy luật A. tác động đa hiệu của gen. B. phân li. C. di truyền liên kết với giới tính. D. tương tác bổ sung (tương tác giữa các gen không alen)........
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:06:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các mối quan hệ sinh học giữa các loài sau đây, quan hệ nào là kiểu quan hệ cạnh tranh?
A-
Chim ăn sâu và sâu ăn lá.
B-
Lợn và giun đũa sống trong ruột lợn.
C-
Mối và trùng roi sống trong ruột mối.
D-
Lúa và cỏ dại trong cùng một ruộng lúa.
2-
Ở một loài thực vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa màu đỏ với dòng cây thuần chủng có hoa màu trắng thu được F1 đều có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân li theo tỉ lệ: 9 hoa màu đỏ : 7 hoa màu trắng. Biết không có đột biến mới xảy ra. Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi quy luật........
A-
tác động đa hiệu của gen.
B-
phân li.
C-
di truyền liên kết với giới tính.
D-
tương tác bổ sung (tương tác giữa các gen không alen).
3-
Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là.......
A-
AaBb × AABb.
B-
Aabb × AaBB.
C-
aaBb × Aabb.
D-
AaBb × aabb.
4-
Có thể phát hiện hội chứng 3X ở người bằng phương pháp........
A-
nghiên cứu người đồng sinh cùng trứng.
B-
nghiên cứu tế bào (di truyền tế bào).
C-
nghiên cứu phả hệ.
D-
nghiên cứu người đồng sinh khác trứng.
5-
Hiện tượng loài cá ép sống bám vào cá mập và được cá mập mang đi xa, nhờ đó quá trình hô hấp của cá ép trở nên thuận lợi hơn và khả năng kiếm mồi cũng tăng lên, còn cá mập không được lợi nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây là một ví dụ về mối quan hệ......
A-
hợp tác.
B-
cộng sinh.
C-
hội sinh.
D-
cạnh tranh.
6-
Một phân tử ADN tự nhân đôi liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ADN là:
A-
6
B-
32
C-
25
D-
64
7-
Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?
A-
Nấm.
B-
Động vật ăn thực vật.
C-
Cây xanh.
D-
Động vật ăn thịt.
8-
Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và sự biểu hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở cơ thể có kiểu gen........
A-
đồng hợp lặn.
B-
dị hợp.
C-
đồng hợp trội và dị hợp.
D-
đồng hợp trội.
9-
Nhân tố không làm thay đổi tần số alen trong quần thể giao phối là:
A-
yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền).
B-
giao phối ngẫu nhiên.
C-
đột biến.
D-
di nhập gen (du nhập gen).
10-
Đối với quá trình tiến hoá, đột biến gen có vai trò.......
A-
phát tán đột biến trong quần thể.
B-
định hướng quá trình tiến hoá.
C-
cùng với chọn lọc tự nhiên làm tăng tần số các alen trội có hại trong quần thể.
D-
tạo ra các alen mới.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 799. Đăng: 06-03-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG