GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY? A. Thỏ, ruồi giấm, sư tử. B. Hổ, báo, mèo rừng. C. Gà, bồ câu, bướm. D. Trâu, bò, hươu...... Ở sinh vật nhân thực, quá trình dịch mã diễn ra A. trong lizôxôm. B. trong nhân tế bào......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:51:35(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, số loại giao tử tối đa có thể được tạo ra từ cơ thể có kiểu gen AaBb là:
A-
16
B-
4
C-
2
D-
8
2-
Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen đã xảy ra hoán vị gen với tần số 17%. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này là:
A-
B-
C-
D-
3-
Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY?
A-
Thỏ, ruồi giấm, sư tử.
B-
Hổ, báo, mèo rừng.
C-
Gà, bồ câu, bướm.
D-
Trâu, bò, hươu.
4-
Ở sinh vật nhân thực, quá trình dịch mã diễn ra
A-
trong lizôxôm.
B-
trong nhân tế bào.
C-
trong tế bào chất.
D-
trên màng sinh chất.
5-
Trong các nhân tố sinh thái chi phối sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật, nhân tố nào sau đây là nhân tố không phụ thuộc vào mật độ quần thể?
A-
Cạnh tranh cùng loài.
B-
Khí hậu.
C-
Mức độ tử vong.
D-
Mức độ sinh sản.
6-
Để giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm từ một cây ban đầu có kiểu gen quý tạo nên một quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen, người ta sử dụng
A-
phương pháp lai xa và đa bội hóa.
B-
công nghệ gen.
C-
công nghệ tế bào.
D-
phương pháp gây đột biến.
7-
Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc thể là:
A-
16
B-
13
C-
12
D-
15
8-
Người thừa một nhiễm sắc thể số 21 trong tế bào sinh dưỡng thì mắc bệnh hoặc hội chứng nào sau đây?
A-
Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.
B-
Hội chứng Đao.
C-
Hội chứng AIDS.
D-
Hội chứng Tơcnơ.
9-
Ở người, bệnh hoặc tật di truyền nào sau đây chỉ biểu hiện ở nam giới?
A-
Tật có túm lông ở vành tai.
B-
Bệnh phêninkêto niệu.
C-
Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.
D-
Bệnh ung thư máu ác tính.
10-
Trong các bộ ba sau đây, bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:
A-
AUA.
B-
AGG.
C-
AUG.
D-
UAA.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1642. Đăng: 15-03-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG