GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Sinh

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Sinh Học - Di Truyền Học     Sinh Học - Tiến Hóa     Sinh Học - Sinh Thái Học   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học Người - Bài 11
Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên là bệnh A. Đao. B. máu khó đông. C. hồng cầu hình liềm. D. tiểu đường...... Bệnh máu khó đông ở người do gen lặn qui định nằm trên nhiễm sắc thể nào? A. NST thứ 21. B. NST thứ 23. C. NST giới tính Y. D. NST giới tính X......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:21:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên là bệnh
A-
Đao.
B-
máu khó đông.
C-
hồng cầu hình liềm.
D-
tiểu đường.
2-
Bệnh máu khó đông ở người do gen lặn qui định nằm trên nhiễm sắc thể nào?
A-
NST thứ 21.
B-
NST thứ 23.
C-
NST giới tính Y.
D-
NST giới tính X.
3-
Ở người, bệnh mù màu (đỏ, lục) là do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai mù màu của họ đã nhận Xm từ
A-
bà nội.
B-
bố.
C-
ông nội.
D-
mẹ.
4-
Ở người, bệnh mù màu do gen lặn trên X, không có alen trên Y. Bố, mẹ đều bình thường, ông nội bị bệnh mù màu. Họ có con trai bị bệnh mù màu. Nguyên nhân là do
A-
mẹ truyền gen bệnh cho con trai.
B-
ông nội truyền gen bệnh cho bố, bố truyền cho con trai.
C-
ông nội truyền gen bệnh cho cháu.
D-
bố và mẹ truyền gen bệnh cho con trai.
5-
Ở người, bệnh máu khó đông (Xa), máu đông bình thường (XA). Bố và con trai đều bị máu khó đông, mẹ bình thường. Con trai bị máu khó đông đã tiếp nhận Xa từ
A-
mẹ.
B-
bố.
C-
ông nội.
D-
ông ngoại.
6-
Ở người, mẹ bình thường, bố và ông ngoại mắc bệnh máu khó đông. Kết luận nào dưới đây đúng?
A-
50 % con gái có khả năng mắc bệnh.
B-
Con gái của họ không mắc bệnh.
C-
100 % con trai mắc bệnh.
D-
100 % con trai hoàn toàn bình thường
7-
Ở người, bệnh mù màu do gen lặn m nằm trên NST X quy định, alen trội M quy định nhìn màu bình thường. Kiểu gen quy định nhìn màu bình thường có thể có ở người là:
A-
XMXM; XMY.
B-
XMXm; XMY.
C-
XMXM; XMXm; XMY.
D-
XMXm; XmY.
8-
Ở người, bệnh máu khó đông (Xa), máu đông bình thường (XA). Bố mẹ bình thường sinh được đứa con trai bị mù màu. Kiểu gen của bố và mẹ là:
A-
XMY, XMXM.
B-
XmY, XMXm.
C-
XMY, XMXM.
D-
XMY, XMXm.
9-
Ở người, bệnh máu khó đông (Xh), máu đông bình thường (XH). Sinh được đứa con gái bị bệnh bị máu khó đông. Kiểu gen của bố và mẹ là:
A-
XhY, XHXH.
B-
XHY, XhXh.
C-
XhY, XHXh.
D-
XHY, XHXh.
10-
Ở người, gen h qui định máu khó đông, H qui định máu đông bình thường, các gen nói trên đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Bố và mẹ không bị máu khó đông sinh được 4 người con, trong đó có người con trai bị máu khó đông, số còn lại máu đông bình thường. Con gái của họ có kiểu gen là:
A-
XHXH hoặc XHXh.
B-
XHXH và XHXh.
C-
XHXH.
D-
XHXh.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 956. Đăng: 04-04-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG