GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Sinh

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Sinh Học - Di Truyền Học     Sinh Học - Tiến Hóa     Sinh Học - Sinh Thái Học   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 11
Quan niệm của Đác-Uyn về sự hình thành loài mới: A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh. B. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc nhân tạo, theo con đường phân ly tính trạng. C. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, theo con đường phân ly tính trạng, từ một nguồn gốc chung. D. Loài mới được hình thành tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh.......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:13:55(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Quan niệm của Đác-Uyn về sự hình thành loài mới:
A-
Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh.
B-
Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc nhân tạo, theo con đường phân ly tính trạng.
C-
Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, theo con đường phân ly tính trạng, từ một nguồn gốc chung.
D-
Loài mới được hình thành tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh.
2-
Điều nào sau đây là đúng với tiến hoá nhỏ:
A-
Quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.
B-
Bao gồm sự phát sinh đột biến, sự phát tán đột biến qua giao phối, sự chọn lọc các đột biến có lợi, cách ly sinh sản với quần thể gốc, hình thành loài mới.
C-
Diễn ra trên qui mô rộng lớn, qua thời gian địa chất dài.
D-
Không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
3-
Quan niệm của Lamac về nguyên nhân của sự tiến hoá là:
A-
sự tác động của chọn lọc tự nhiên thông qua đặc tính biến dị di truyền của sinh vật.
B-
sự thay đổi tập quán hoạt động ở động vật.
C-
ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi.
D-
Cả 2 câu B và C.
4-
Theo học thuyết của La-Mác, tiến hóa là:
A-
sự tích lũy các biến dị có lợi cho sinh vật, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
B-
là sự phát triển có kế thừa lịch sử theo hướng từ đơn giản đến phức tạp.
C-
do tác động của ngoại cảnh, tạo ra các đột biến, sự tích lũy các đột biến có lợi cho sinh vật đưa đến sự hình thành loài mới
D-
sự biến đổi loài cũ thành các loài mới dưới tác động chọn lọc tự nhiên.
5-
Dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, theo con đường phân li tính trạng, sinh giới đã tiến hoá theo chiều hướng chung nào sau đây?
A-
Thích nghi ngày càng hợp lí.
B-
Tổ chức cơ thể ngày càng cao.
C-
Ngày càng đa dạng, phong phú.
D-
Cả 3 câu A, B và C.
6-
Tồn tại nào sau đây là của thuyết Đác-Uyn:
A-
Chưa hiểu rõ cơ chế tác dụng của chọn lọc tự nhiên
B-
Chưa hiểu rõ cơ chế phát sinh biến dị.
C-
Chưa hiểu rõ cơ chế di truyền.
D-
Cả 3 câu A, B và C.
7-
Các quần thể sinh vật ở cạn bị phân cách nhau bởi sự xuất hiện các chướng ngại địa lí như núi, biển, sông gọi là:
A-
cách li địa lí.
B-
cách li sinh thái.
C-
cách li sinh sản.
D-
cách li di truyền.
8-
Quan niệm của Đác-Uyn về sự thích nghi ở sinh vật là:
A-
sự thích nghi hợp lí được hình thành, đào thải những dạng kém thích nghi.
B-
ngoại cảnh thay đổi chậm nên sinh vật có khả năng ứng phó kịp để thích nghi.
C-
biến dị phát sinh vô hướng.
D-
Cả 2 câu A và C.
9-
Theo Kimura, sự tiến hoá diễn ra bằng sự cũng cố ngẫu nhiên:
A-
Các đột biến có lợi.
B-
Các đột biến có hại.
C-
Các đột biến trung tính.
D-
Cả 2 câu A và B.
10-
Các cá thể thuộc các nhóm, các quần thể khác nhau không giao phối với nhau là do đặc điểm cơ quan sinh sản hoặc tập tính hoạt động sinh dục khác nhau gọi là:
A-
cách li địa lí.
B-
cách li sinh sản.
C-
cách li di truyền.
D-
cách li sinh thái.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 882. Đăng: 06-04-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG