GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 24
Tìm tập nghiệm của bất phương trình
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm tập nghiệm của bất phương trình
A-
B-
C-
D-
2-
Bất phương trình có tập nghiệm là:
A-
B-
C-
D-
3-
Tập xác định của hàm số là:
A-
B-
C-
D-
4-
Tập xác định của hàm số là:
A-
B-
C-
D-
5-
Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
A-
B-
C-
D-
6-
Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
A-
[1, 4]
B-
[3, 4]
C-
(3, 4)
D-
(3, 4]
7-
Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
A-
(2, 4)
B-
(2, 4]
C-
(2, 6]
D-
[4, 25)
8-
Tập nghiệm của bất phương trình là:
A-
(1, 2)
B-
(-2, 2)
C-
(1, 2)
D-
(-2, 1)
9-
Tập nghiệm của bất phương trình là:
A-
B-
C-
D-
10-
Tập nghiệm của bất phương trình là:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 767. Đăng: 25-04-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG