GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 103
Tính khoảng cách từ điểm A(3, 4, -7) đến mặt phẳng (P): 2x - y + 2z - 9 = 0.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:09:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tính khoảng cách từ điểm A(3, 4, -7) đến mặt phẳng (P): 2x - y + 2z - 9 = 0.
A-
B-
C-
D-
2-
Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A(2, -1, -1) đến mặt phẳng (α): 16x - 12y - 15z - 4 = 0. Hãy xác định độ dài đoạn AH.
A-
B-
C-
D-
3-
Hãy xác định khoảng cách giữa hai mặt phẳng sau:
A-
B-
C-
D-
4-
Khoảng cách từ điểm A(1, 0, 2) đến đường thẳng là:
A-
B-
C-
D-
5-
Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A(1, 2, -1), B(0, 3, 4) và C(2, 1, -1). Độ dài đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC là:
A-
B-
C-
D-
6-
Hãy xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng sau:
A-
B-
C-
D-
7-
Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng chéo nhau:
. Phương trình mặt phẳng chứa d và cùng phương với đường vuông góc chung của d, d' là:
A-
x + y + 10z - 17 = 0
B-
x + y - 10z + 7 = 0
C-
x + 7y + 10z + 16 = 0
D-
2x + 7y - 10z - 16 = 0
8-
Trong không gian Oxyz cho hai điểm B(1, 2, -3) và C(7, 4, -2). Nếu D là điểm thỏa mãn đẳng thức thì tọa độ của D là:
A-
B-
C-
D-
9-
Trong không gian Oxyz, xét ba điểm A(1, 0, -2), B(2, 1, -1) và C(1, -2, 2). Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng và đầy đủ nhất?
A-
Độ dài cạnh AB là
B-
Độ dài cạnh BC là
C-
Độ dài cạnh AC là
D-
Độ dài cạnh AB là
10-
Phương trình mặt phẳng đi qua A(1, 2, 3), B(2, 1, -3) và C(-1, -2, 1) là:
A-
3x - 7y + 22z = 11
B-
3x + 7y + 11z = 4
C-
11x - 7y + 3z = 6
D-
11x - 7y - 3z + 12 = 0
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1013. Đăng: 07-05-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG