GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Sinh

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Sinh Học - Di Truyền Học     Sinh Học - Tiến Hóa     Sinh Học - Sinh Thái Học   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Phân Tử - Bài 18
Alen là: A. Một trạng thái của một gen. B. Một trạng thái của một lôcut C. Hai trạng thái của một lôcut. D. Hai trạng thái của hai lôcut...... Cặp gen alen là: A. Hai alen của cùng một gen. B. Hai gen tái tổ hợp dễ dàng. C. Cặp gen nằm ở hai vị trí khác nhau. D. Hai gen không bổ sung cho nhau về chức phận......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:35:09(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Alen là:
A-
Một trạng thái của một gen.
B-
Một trạng thái của một lôcut
C-
Hai trạng thái của một lôcut.
D-
Hai trạng thái của hai lôcut.
2-
Cặp gen alen là:
A-
Hai gen tái tổ hợp dễ dàng.
B-
Hai alen của cùng một gen.
C-
Cặp gen nằm ở hai vị trí khác nhau.
D-
Hai gen không bổ sung cho nhau về chức phận.
3-
Khi hai alen trong một cặp gen giống nhau thì cơ thể mang cặp gen đó gọi là:
A-
Thể đồng hợp.
B-
Thể dị hợp.
C-
Cơ thể lai.
D-
Thể tam bội.
4-
Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cơ thể mang kiểu gen dị hợp do:
A-
Gen trội gây chết ở trạng thái dị hợp.
B-
Gen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp.
C-
Gen trội trong cặp gen tương ứng lẫn át không hoàn toàn gen lặn.
D-
Mỗi tính tác động không hoàn toàn thuận lợi.
5-
Điểm khác nhau cơ bản về bản chất giữa alen trội và alen lặn:
A-
Về trình tự, số lượng, thành phần các nuclêôtit.
B-
Quy định kiểu hình khác nhau.
C-
Alen trội lấn át hoàn toàn hoặc không hoàn toàn alen lặn.
D-
Cả A và B.
6-
Kiểu gen là:
A-
Tập hợp các gen trong tế bào cơ thể.
B-
Tập các gen trên NST của tế bào sinh dưỡng.
C-
Tập hợp các gen trên NST giới tính XY.
D-
Tập hợp các gen trên NST giới tính X.
7-
Kiểu hình là:
A-
Tập hợp các tính trạng và đặc tính của cơ thể.
B-
Kết quả tác động qua lại giữa kiểu gen và môi trường.
C-
Sự biểu hiện ra ngoài của kiểu gen.
D-
Một vài tính trạng cần quan tâm.
8-
Gen là:
A-
Một đoạn của đại phân tử axit nuclêic mang thông tin cấu trúc về một hoặc một số chuỗi prôtêin.
B-
Một đoạn của phân tử ARN thông tin.
C-
Một đoạn của vật chất di truyền đảm nhiệm một chức năng sinh hoá.
D-
Một đoạn của đại phân tử axit nuclêic mang thông tin cấu trúc hoặc điều hoà di truyền.
9-
Cặp gen không alen là cặp gen:
A-
Bổ sung cho nhau về chức phận.
B-
Tái tổ hợp dễ dàng.
C-
Thuộc 2 lôcut khác nhau.
D-
Cùng qui định 1 loại tính trạng.
10-
Vốn gen là:
A-
Toàn bộ thông tin di truyền có trong tất cả các gen của một quần thể.
B-
Toàn bộ các gen của kiểu gen.
C-
Tất cả các alen của các gen có ở các cá thể trong quần thể.
D-
Toàn bộ các gen của loài.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1177. Đăng: 12-05-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG