GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Hóa vô cơ - Đề 41
Cho 1,15 gam Na vào 13,16 mL dung dịch HCl 5,41%, có khối lượng riêng 1,025g/cm3,thu được dung dịch A. Nồng độ phần trăm khối lượng chất tan trong dung dịch A là?Một loại giấm ăn có nồng độ khoảng 3,6% CH3COOH. Coi khối lượng riêng của giấm bằng 1g/mL. Cho biết CH3COOH có Ka = 1,8.10-5. Trị số pH của loại giấm ăn này là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:53:58(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một dung dịch axit yếu có nồng độ 0,1M có độ điện ly (phần trăm phân ly ion) 5,75%. Trị số Ka của axit này là:
A-
3,3.10-3
B-
3,5.10-4
C-
4,2.10-5
D-
3,3.10-5
2-
Axit cacbonic có Ka 1 = 4,4.10-7; Ka 2 = 4,7.10-11. Trị số pH của dung dịch H2CO3 0,1M là:
A-
3,68
B-
5,76
C-
6,25
D-
4,10
3-
Với phản ứng:
aFeS2 + bH2SO4(đ, nóng)→ cFe2(SO4)3 + dSO2↑ + eH2O
Tổng số các hệ số (a + b + c + d + e) là:
A-
42
B-
44
C-
46
D-
48
4-
Loại liên kết hóa học trong phân tử NaOH là:
A-
Liên kết ion
B-
Liên kết cộng hóa trị
C-
Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị
D-
Liên kết phối trí
5-
Một loại giấm ăn có nồng độ khoảng 3,6% CH3COOH. Coi khối lượng riêng của giấm bằng 1g/mL. Cho biết CH3COOH có Ka = 1,8.10-5. Trị số pH của loại giấm ăn này là:(C = 12; H = 1; O = 16)
A-
2,06
B-
2,48
C-
3,24
D-
4,12
6-
Một loại giấm ăn có pH = 2,5. Nồng độ của loại giấm này là 0,6M. Độ điện ly của CH3COOH trong giấm này là:
A-
0,53%
B-
0,48%
C-
2,5%
D-
1,3%
7-
Số oxi hóa của hiđro trong chất nào không giống với ba chất còn lại?
A-
H2O2
B-
CH3CHO
C-
AlH3
D-
HClO4
8-
M làm một kim loại. Hòa tan hết 0,135 gam M cần dùng 150 mL dung dịch HBr có pH = 1. M là:(Fe = 56; Zn = 65; Mg = 24; Al = 27)
A-
Fe
B-
Zn
C-
Mg
D-
Al
9-
Cho 1,15 gam Na vào 13,16 mL dung dịch HCl 5,41%, có khối lượng riêng 1,025g/cm3, thu được dung dịch A. Nồng độ phần trăm khối lượng chất tan trong dung dịch A là:(H = 1; Cl = 35,5; Na = 23)
A-
NaCl 7,99%; NaOH 8,197%
B-
NaCl 8,02%; NaOH 8,225%
C-
NaCl 25%; NaOH 7,78%
D-
NaCl 9,32%; NaOH 6,235%
10-
Hòa tan 4,4 gam FeS bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 3,65%. Dung dịch muối thu được có nồng độ % là:(Fe = 56; S = 32; H = 1; Cl = 35,5)
A-
6,082%
B-
6,126%
C-
6,183%
D-
6,192%
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 730. Đăng: 27-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG