GMT: Thứ Hai, ngày 19  tháng 2, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Tích phân - Bài 63
Cho hàm số F(x) = x2lnx. Xét các mệnh đề:

Khẳng định nào sau đây đúng:
A. (I) đúng, (II) sai
B. (I) sai, (II) đúng
C. Cả (I) và (II) đều đúng
D. Cả (I) và (II) đều sai
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 08:11:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hàm số F(x) = x2lnx. Xét các mệnh đề:

Khẳng định nào sau đây đúng:
A-
(I) đúng, (II) sai
B-
(I) sai, (II) đúng
C-
Cả (I) và (II) đều đúng
D-
Cả (I) và (II) đều sai
2-
Tích phân bằng:
A-
B-
C-
D-
3-
Khẳng định nào sau đây đúng
A-
B-
C-
D-
4-
Tích phân bằng:
A-
B-
C-
D-
5-
So sánh hai tích phân sau bằng cách đổi biến
A-
Không so sánh được
B-
C-
D-
6-
Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx.cosx mà thì:
A-
B-
C-
D-
7-
Khi tính thì biến đổi nào dưới đây đúng:
A-
B-
C-
D-
8-
Tích phân bằng:
A-
B-
heh
C-
D-
9-
Tích phân bằng:
A-
B-
C-
D-
10-
Tính
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 502. Đăng: 11-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG