GMT: Thứ Ba, ngày 15  tháng 10, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 16
Quãng đường từ Cần Thơ đến Hà Nội dài 2340 km. Quãng đường từ Cần Thơ đến Đà Nẵng dài 1640 km . Tính quãng đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:13:38(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Quãng đường từ Cần Thơ đến Hà Nội dài 2340 km. Quãng đường từ Cần Thơ đến Đà Nẵng dài 1640 km . Tính quãng đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?
A-
700km
B-
1700 km
C-
3980 km
D-
800 km
2-
Tính giá trị của a+b nếu a = 56 và b = 29.
A-
27
B-
37
C-
85
D-
75
3-
Tính giá trị của m x n nếu m = 34 và n = 8.
A-
42
B-
262
C-
282
D-
272
4-
Chọn số thích hợp: 563 + 856 = 856 + ......?
A-
856
B-
563
C-
1419
D-
293
5-
Tính: a x b x c. Nếu a = 12 ; b = 4 ; c = 2.
A-
96
B-
50
C-
72
D-
32
6-
Tính: (m + n) x p biết m = 30 ; m = 40 ; p = 8.
A-
350
B-
78
C-
560
D-
56
7-
Chọn số thích hợp: (637 + 245) +259 = (637 + 259) + ………?
A-
259
B-
931
C-
1141
D-
245
8-
Một trại nuôi bò sữa lần đầu thu được m lít sữa, lần thứ hai thu đượ n lít sữa. Hỏi cả hai lần thu được bao nhiêu lít sũa? Biết m = 897 ; n = 754.
A-
1551 lít
B-
1651 lít
C-
1615 lít
D-
1515 lít
9-
Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được m kg gạo, ngày thứ hai bán được n kg gạo, ngày thứ ba bán được p kg gạo. Hỏi cả ba ngày của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết m = 587 ; n = 450 ; p = 500.
A-
1537 kg
B-
1437 kg
C-
1527 kg
D-
1427 kg
10-
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 42 và 18.
A-
24 và 12
B-
6 và 12
C-
12 và 30
D-
24 và 6
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1536. Đăng: 28-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG