GMT: Chủ Nhật, ngày 26  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Hai đội công nhân cùng đào một con đường dài 900 m, đội thứ nhất đào ít hơn đội thứ hai 164 m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:20:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hai đội công nhân cùng đào một con đường dài 900 m, đội thứ nhất đào ít hơn đội thứ hai 164 m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?
A-
204 m và 368 m
B-
532 m và 696 m
C-
386 m và 523 m
D-
368 m và 532 m
2-
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 1200 và 120.
A-
660 và 780
B-
540 và 660
C-
420 và 540
D-
540 và 606
3-
Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 45 tuổi. chị hơn em 11 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?
A-
28 tuổi và 17 tuổi
B-
39 tuổi và 28 tuổi
C-
17 tuổi và 6 tuổi
D-
39 tuổi và 17 tuổi
4-
Cả hai lớp 4E và 4H trồng được 700 cây. Lớp 4E trồng được ít hơn lớp 4H là 150 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
A-
425 cây và 575 cây
B-
125 cây và 275 cây
C-
275 cây và 425 cây
D-
275 cây và 575 cây
5-
Thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
A-
27kg và 37kg
B-
2700kg và 3700kg
C-
270kg và 370kg
D-
4700kg và 3700kg
6-
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 485 và 45.
A-
175 và 220
B-
265 và 310
C-
175 và 265
D-
220 và 265
7-
Góc nào sau đây là góc bẹt?
A-
Góc O
B-
Góc M
C-
Góc N
D-
Góc P
8-
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A-
Góc nhọn lớn hơn góc vuông.
B-
Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.
C-
Góc tù lớn hơn góc vuông.
D-
Góc nhọn lớn hơn góc tù.
9-
Hai cạnh nào vuông góc nhau:
A-
BC vuông góc CD
B-
AB vuông góc AD
C-
AB vuông góc BC
D-
BC vuông góc AD
10-
Kết quả của phép nhân: 212504 x 8 = ?
A-
1690032
B-
1700032
C-
1690302
D-
1700302
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1504. Đăng: 28-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG