GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Người thợ may lấy ra một tấm vải dài để cắt may 4 bộ quần áo, mỗi áo hết 300 cm và mỗi quần hết 325 cm. Sau khi cắt xong thì tấm vải còn lại dài 2 m. Hỏi tấm vải ban đầu vải dài bao nhiêu cen-ti-mét?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:06:55(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm x biết: x : 7 = 45692
A-
319834
B-
319744
C-
319844
D-
319484
2-
Người thợ may lấy ra một tấm vải dài để cắt may 4 bộ quần áo, mỗi áo hết 300 cm và mỗi quần hết 325 cm. Sau khi cắt xong thì tấm vải còn lại dài 2 m. Hỏi tấm vải ban đầu vải dài bao nhiêu cen-ti-mét?
A-
2502cm
B-
2520cm
C-
4500cm
D-
2700cm
3-
Chọn số thích hợp: 695 x 7 = 7 x …………?
A-
4865
B-
569
C-
7
D-
695
4-
Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm lẻ tám được viết là:
A-
45307
B-
45308
C-
45380
D-
45038
5-
Tìm x biết: x : 3 = 12 321
A-
x = 4107
B-
x = 417
C-
x = 36 963
D-
x = 36 663
6-
Tính chu vi của hình sau:
A-
6cm
B-
10cm
C-
8cm
D-
12cm
7-
Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).
A-
4340 kg
B-
434 kg
C-
217 kg
D-
2170 kg
8-
Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:
A-
444
B-
434
C-
424
D-
414
9-
Giá trị của biểu thức 8 x a với a = 100 là:
A-
8100
B-
800
C-
1008
D-
1800
10-
Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm
A-
18 cm
B-
81 cm
C-
36 cm
D-
63 cm
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1493. Đăng: 28-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG