GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 19
Số 870549 đọc là:
A. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
B. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.
C. Tám trăm lẻ bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
D. Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:15:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số 870549 đọc là:
A-
Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
B-
Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.
C-
Tám trăm lẻ bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
D-
Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín.
2-
Số nhỏ nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:
A-
785432
B-
784532
C-
785342
D-
785234
3-
Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
A-
567899; 567898; 567897; 567896.
B-
865742; 865842; 865942; 865043.
C-
978653; 979653; 970653; 980653.
D-
754219; 764219; 774219; 775219.
4-
Chữ số 6 trong số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào?
A-
Hàng nghìn, lớp nghìn.
B-
Hàng trăm, lớp nghìn.
C-
Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
D-
Hàng trăm, lớp đơn vị.
5-
Số gồm 6 trăm nghìn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là:
A-
664300
B-
606430
C-
600634
D-
600643
6-
Giá trị của chữ số 5 trong số sau: 765430.
A-
50000
B-
500000
C-
5000
D-
500
7-
Số có 6 chữ số lớn nhất là:
A-
999999
B-
666666
C-
100000
D-
900000
8-
Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0:
A-
7
B-
10
C-
9
D-
8
9-
Đọc số sau: 325600608
A-
Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu mươi nghìn sáu trăm lẻ tám.
B-
Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm lẻ tám.
C-
Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu nghìn sáu trăm lẻ tám.
D-
Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi.
10-
Giá trị của chữ số 8 trong số sau: 45873246.
A-
8 000
B-
80 000
C-
800 000
D-
8 000 000
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1745. Đăng: 28-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG