GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 20
Một cửa hàng ngày đầu bán được 64 tấn gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 4 tấn .Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:47:36(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số tự nhiên liền sau số 3004 là:
A-
3003
B-
3033
C-
3005
D-
3014
2-
Số tự nhiên liền trước số 10001 là:
A-
10011
B-
10002
C-
10021
D-
10000
3-
Chọn số nào để được 3 số tự nhiên liên tiếp 99998;.......;100000.
A-
99997
B-
9999
C-
99999
D-
100001
4-
Tìm số tròn chục x, biết: 58 < x < 70
A-
40
B-
50
C-
60
D-
69
5-
Tìm x biết: 6 < x < 9 và x là số lẻ :
A-
6
B-
7
C-
8
D-
9
6-
60 tạ 50 kg = ? kg
A-
650 kg
B-
6500 kg
C-
6050 kg
D-
5060 kg
7-
36000kg = ? tấn
A-
36 tấn
B-
360 tấn
C-
600 tấn
D-
306 tấn
8-
Một cửa hàng ngày đầu bán được 64 tấn gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 4 tấn .Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?
A-
124 kg
B-
256 kg
C-
124000 kg
D-
60000 kg
9-
3 kg 7g = ? g.
A-
37 g
B-
307 g
C-
370 g
D-
3007 g
10-
6 dag 5 g = ? g.
A-
65 g
B-
605 g
C-
56 g
D-
650 g
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1542. Đăng: 28-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG