GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Sắp xếp các số: 23456; 23546; 23654; 23564; 23465 theo thứ tự lớn dần ta được:
A. 23456; 23546; 23654; 23564; 23465
B. 23456; 23465; 23546; 23564; 23654
C. 23456; 23465; 23546; 23654; 23564
D. 23546; 23654; 23564; 23465; 23456
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:36:17(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Sắp xếp các số: 23456; 23546; 23654; 23564; 23465 theo thứ tự lớn dần ta được:
A-
23456; 23546; 23654; 23564; 23465
B-
23456; 23465; 23546; 23564; 23654
C-
23456; 23465; 23546; 23654; 23564
D-
23546; 23654; 23564; 23465; 23456
2-
Nếu lấy số chẵn lớn nhất có 5 chữ số trừ đi số lẻ bé nhất có 4 chữ số thì được hiệu là:
A-
98 997
B-
98 998
C-
98 999
D-
98 987
3-
Kết quả của biểu thức: 24 + 36 x 8 là
A-
212
B-
312
C-
302
D-
480
4-
Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?
A-
3 cm
B-
12 cm
C-
4 cm
D-
36 cm
5-
Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5:
A-
50 số
B-
18 số
C-
Không thể tính được
D-
72 số
6-
Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 24 + 16 : 2 x 4 là:
A-
Cộng. chia, nhân
B-
Cộng, nhân, chia
C-
Chia, nhân, cộng
D-
Nhân, chia,cộng
7-
Một sợi dây đồng dài 36 dam được cắt ra thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài 15 dam. Đoạn thứ hai dài là:
A-
21 dam
B-
20 dam
C-
15 dam
D-
41 dam.
8-
Với 4 chữ số: 1, 0, 2, 4 thì viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
A-
12 số.
B-
16 số.
C-
15 số.
D-
14 số.
9-
Em có một số kẹo, em cho bạn số kẹo, em ăn 3 cái thì còn lại đúng 3 cái. Hỏi lúc đầu em có bao nhiêu cái kẹo?
A-
9 cái
B-
12 cái
C-
6 cái
D-
18 cái
10-
Số nào khi nhân với 7 thì được kết quả là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau?
A-
10
B-
14
C-
15
D-
9
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 3160. Đăng: 29-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG