GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Một dãy ghế có 48 cái, được xếp thành các hàng, mỗi hàng có 6 cái. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:20:07(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm:
85 x 6 – 85 x 3 = (6 -3) x ......?
A-
3
B-
6
C-
85
D-
255
2-
Kết quả của phép tính: 80 x 11 = ? là:
A-
88
B-
808
C-
811
D-
880
3-
Số thích hợp điền vào chỗ trống:
65000 cm2 = .... dm2?
A-
650 dm2
B-
65dm2
C-
6500dm2
D-
6050dm2
4-
Tìm x biết: x : 98 = 76
A-
x = 6764
B-
x = 1157
C-
x = 7764
D-
x = 6774
5-
Một quyển vở có 64 trang giấy. Hỏi 11 quyển vở cùng loại có bao nhiêu trang giấy?
A-
110 trang
B-
704 trang
C-
740 trang
D-
604 trang
6-
Kết quả phép nhân: 608 x 467 = ?
A-
284936
B-
55056
C-
283936
D-
65056
7-
Một dãy ghế có 48 cái, được xếp thành các hàng, mỗi hàng có 6 cái. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?
A-
8 hàng
B-
12 hàng
C-
14 hàng
D-
16 hàng
8-
Kết quả của phép chia: 97875 : 9 = ?
A-
10875
B-
1875
C-
18075
D-
1785
9-
Có 15 bạn cùng mua một loại vở như nhau hết 75000 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở, biết rằng mỗi bạn mua 2 quyển.
A-
3750 đồng
B-
2500 đồng
C-
5000 đồng
D-
3000 đồng
10-
Kết quả của phép chia: 9800 : 200 = ?
A-
4900
B-
409
C-
49
D-
490
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1742. Đăng: 30-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG