GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Số 54 175 đọc là:
A. Năm mươi bốn nghìn một trăm năm mươi bảy.
B. Năm mươi bốn nghìn bảy trăm mười lăm.
C. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm.
D. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy lăm.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:12:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số 54 175 đọc là:
A-
Năm mươi bốn nghìn một trăm năm mươi bảy.
B-
Năm mươi bốn nghìn bảy trăm mười lăm.
C-
Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm.
D-
Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy lăm.
2-
Biết A = 36 : a ; B = 42 : a
Hãy so sánh A và B:
A-
A = B
B-
B > A
C-
Không thể so sánh được
D-
A > B
3-
Số lớn nhất trong các số: 85732; 85723; 78523; 78352 là:
A-
85732
B-
78523
C-
85723
D-
85372
4-
Biết x < 7 và x là số chẵn. Vậy x có thể là:
A-
2 và 0
B-
0, 2, 4 và 6
C-
4 và 6
D-
2, 4 và 6
5-
Số 2 434 đọc là:
A-
Hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn.
B-
Hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn.
C-
Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn.
D-
Bốn trăm ba mươi bốn.
6-
Có 3 hộp bánh, mỗi hộp có 4 gói bánh, mỗi gói có 6 cái bánh. Hỏi tất cả có bao nhiêu cái bánh?
A-
13 cái
B-
48 cái
C-
72 cái
D-
18 cái
7-
Số lẻ bé nhất có 5 chữ số khác nhau là:
A-
10235
B-
12345
C-
11111
D-
10001
8-
Viết 1 số có 5 chữ số khác nhau biết chữ số hàng nghìn gấp 3 lần chữ số hàng chục còn chữ số hàng trăm bằng chữ số hàng đơn vị. Số đó là:
A-
29238
B-
56124
C-
39134
D-
56228
9-
Viết tất cả các số có 2 chữ số thì phải viết chữ số 9 bao nhiêu lần:
A-
9 lần
B-
10 lần
C-
18 lần
D-
19 lần
10-
Tìm số dư của phép chia: 29 : 6
A-
3
B-
1
C-
2
D-
5
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1926. Đăng: 01-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG