GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 29
Chọn câu trả lời đúng.
A. Số có tổng chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
B. Số chia hết cho 9 có số tận cùng là số 9.
C. Số chia hết cho 9 là số lẻ.
D. Cả câu B và C đều đúng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:49:34(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời đúng.
A-
Số có tổng chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
B-
Số chia hết cho 9 có số tận cùng là số 9.
C-
Số chia hết cho 9 là số lẻ.
D-
Cả câu B và C đều đúng.
2-
Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống:
590 dm2 = .... m2 .... dm2
A-
5m2 9dm2
B-
50m2 9dm2
C-
50m2 90dm2
D-
5m2 90dm2
3-
Số nào sau đây không chia hết cho 9.
A-
64746
B-
43769
C-
278964
D-
53253
4-
Số nào sau đây không chia hết cho 3.
A-
4032
B-
6780
C-
2453
D-
1005
5-
Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:
A-
6800
B-
571
C-
940
D-
2685
6-
Điền chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3.
A-
1
B-
2
C-
0
D-
3
7-
Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm.
6 km2 = .....? m2
A-
6000 m2
B-
6000000 m2
C-
60000 m2
D-
600000 m2
8-
Chọn phát biểu đúng:
A-
Hình bình hành là hình có một góc bằng 90o.
B-
Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
C-
Hình bình hành là hình có một cặp song song.
D-
Hình bình hành là hình có 4 góc bằng nhau.
9-
Diện tích hình bình hành ABCD là:
A-
9cm2
B-
3cm2
C-
18cm2
D-
36cm2
10-
Cho hình bình hành có diện tích là 312 m2, đáy là 24 m. Chiều cao hình bình hành đó là:
A-
17 m
B-
30 m
C-
37 m
D-
13 m
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1492. Đăng: 01-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG