GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Ngăn trên có 9 cuốn sách, ngăn dưới có 12 cuốn sách. Hỏi phải chuyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới bao nhiêu cuốn sách để số sách ở ngăn dưới gấp đôi số sách ở ngăn trên.
A. 3 cuốn
B. 5 cuốn
C. 2 cuốn
D. 4 cuốn
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:59:56(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ngăn trên có 9 cuốn sách, ngăn dưới có 12 cuốn sách. Hỏi phải chuyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới bao nhiêu cuốn sách để số sách ở ngăn dưới gấp đôi số sách ở ngăn trên.
A-
3 cuốn
B-
5 cuốn
C-
2 cuốn
D-
4 cuốn
2-
Bạn Hồng làm xong bài Toán về nhà trong 17 phút. Bạn Mai làm xong bài Toán đó trong giờ. Bạn Huệ làm xong bài Toán đó trong giờ. Bạn Lan làm xong bài Toán đó trong 19 phút. Hỏi ai làm nhanh nhất?
A-
Bạn Hồng
B-
Bạn Lan
C-
Bạn Huệ
D-
Bạn Mai
3-
Số nào trong các số dưới đây mà khi quay ngược lại giá trị của số đó sẽ thay đổi
A-
986
B-
608
C-
609
D-
888
4-

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng diện tích của tất cả các hình vuông có trong hình trên là:
A-
24 cm2
B-
8 cm2
C-
4 cm2
D-
16 cm2
5-
Số cần điền vào vị trí của x là:
A-
24
B-
23
C-
21
D-
22
6-
Số bị chia gấp 3 lần thương, thương gấp 3 lần số chia. Số bị chia là:
A-
18
B-
24
C-
9
D-
27
7-
Một giờ gấp 5 phút số lần là:
A-
20 lần
B-
15 lần
C-
10 lần
D-
12 lần
8-
Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 45 thì bằng 100 trừ đi 27? Số cần tìm là:
A-
73
B-
38
C-
28
D-
27
9-
1 hm = … m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A-
100
B-
1
C-
10
D-
1000
10-
Thùng thứ nhất đựng 78 lít sữa. Thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít nhưng nhiều hơn thùng thứ ba 7 lít. Hỏi cả ba thùng đựng bao nhiêu lít sữa?
A-
109 lít
B-
216 lít
C-
218 lít
D-
209 lít
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1877. Đăng: 01-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG