GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 30
Viết phép chia sau dưới dạng phân số: 8 : 15
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:06:51(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hai hình vẽ bên. Chọn câu trả lời đúng.
A-
Diện tích hình chữ nhật MNPQ bằng diện tích hình thoi ABCD.
B-
Diện tích hình chữ nhật MNPQ nhỏ hơn diện tích hình thoi ABCD.
C-
Diện tích hình thoi ABCD nhỏ hơn diện tích hình chữ nhật MNPQ.
D-
Diện tích hình chữ nhật MNPQ gấp hai lần diện tích hình thoi ABCD.
2-
Viết phép chia sau dưới dạng phân số: 8 : 15
A-
B-
C-
D-
3-
Chọn câu trả lời đúng:
A-
B-
C-
D-
4-
Điền phân số thích hợp vào ô trống.
A-
B-
C-
D-
5-
Rút gọn phân số sau:
A-
B-
C-
D-
6-
Phân số nào sau đây tối giản?
A-
B-
C-
D-
7-
Phân số nào sau đây bằng phân số
A-
B-
C-
D-
8-
Quy đồng mẫu số hai phân số sau:
A-
B-
C-
D-
9-
Hãy viết thành hai phân số có mẫu chung là 5.
A-
B-
C-
D-
10-
Quy đồng mẫu số của các phân số sau:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1724. Đăng: 01-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG