GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì tuổi bố gấp mấy lần tuổi con?
A. 9 lần
B. 4 lần
C. 6 lần
D. 3 lần
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:12:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì tuổi bố gấp mấy lần tuổi con?
A-
9 lần
B-
4 lần
C-
6 lần
D-
3 lần
2-
Tuổi mẹ kém tuổi bố 4 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Năm nay mẹ 32 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi?
A-
8 tuổi
B-
9 tuổi
C-
5 tuổi
D-
10 tuổi
3-
Cho 4 chữ số: 1, 2, 3, 4. Từ 4 chữ số đó viết được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau
A-
15 số
B-
24 số
C-
12 số
D-
10 số
4-
Học có nhiều hơn Giỏi 18 viên bi. Hỏi Học phải cho Giỏi bao nhiêu viên bi để số bi của 2 bạn bằng nhau?
A-
9 viên
B-
10 viên
C-
8 viên
D-
18 viên
5-
Muốn may 3 bộ quần áo thì cần 12 m vải. Hỏi nếu may 5 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải?
A-
20m
B-
9m
C-
10m
D-
17m
6-
Cho A = 3275 + 4618 và B = 4215 + 3678. Không làm tính cụ thể, hãy so sánh tổng A với B
A-
A > B
B-
A = B
C-
Không thể so sánh được
D-
A < B
7-
Số liền trước của số 56 970 là số:
A-
56 969
B-
56 971
C-
7 970
D-
56 950
8-
Tấm vải thứ nhất dài 154 m, tấm vải thứ hai dài gấp 3 lần tấm vải thứ nhất. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?
A-
616 m
B-
606 m
C-
416 m
D-
516 m
9-
Tìm x biết: x + 1955 = 6123.
A-
4278
B-
4268
C-
4178
D-
4168
10-

Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?
A-
9 hình tam giác, 3 hình tứ giác.
B-
10 hình tam giác, 4 hình tứ giác.
C-
9 hình tam giác, 4 hình tứ giác.
D-
10 hình tam giác, 3 hình tứ giác.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2513. Đăng: 01-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG