GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trong một hộp bi có 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ.Hỏi không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 1 viên bi đỏ?
A. 16 viên
B. 8 viên
C. 15 viên
D. 9 viên
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 05:51:01(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong một hộp bi có 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ.Hỏi không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 1 viên bi đỏ?
A-
16 viên
B-
8 viên
C-
15 viên
D-
9 viên
2-
Biết x > 2007 và y < 2008. Hãy so sánh x và y.
A-
x > y
B-
x = y
C-
y > x
D-
Không so sánh được
3-
Phép chia: 36 573 : 9 có số dư là:
A-
4
B-
6
C-
5
D-
7
4-

Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng:
A-
12
B-
9
C-
8
D-
10
5-
3dm 5cm = … mm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A-
305
B-
35
C-
350
D-
3050
6-
Số gồm 5 chục nghìn, 5 trăm và 5 chục viết là:
A-
50550
B-
55550
C-
50505
D-
50050
7-
Tổng các chữ số của số 57906 là:
A-
50
B-
27
C-
5
D-
10
8-
Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông:
A-
4 hình tam giác, 4 hình vuông
B-
6 hình tam giác, 5 hình vuông
C-
4 hình tam giác, 5 hình vuông
D-
6 hình tam giác, 4 hình vuông
9-
Trong một năm những tháng có 30 ngày là:
A-
Tháng: 3, 4, 6, 9, 11
B-
Tháng: 4, 5, 6, 9, 11
C-
Tháng: 4, 6, 9, 11
D-
Tháng: 4, 6, 10, 11
10-
Tôi mua 6 cái bút mỗi cái giá 4 000 đồng và 4 quyển vở mỗi quyển giá 3 000 đồng. Tôi đưa cho người bán hàng tờ tiền 50 000 đồng. Người bán hàng phải trả lại tôi số tiền là:
A-
28 000 đồng
B-
26 000 đồng
C-
24 000 đồng
D-
14 000 đồng
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2401. Đăng: 01-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG