GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hình Học     Giải Tích   

Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Chuyên đề này dành để giải đáp các câu hỏi về số phức trong toán học. Đây cũng là một trong những phần quan trọng trong quá trình luyện thi vào đại học của các bạn học sinh. Bộ đề sẽ giúp các bạn giải các bài toán liên quan tới số phức...
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:02:12(Server time)
Số câu hỏi: 15.   Tổng điểm: 15
Thời gian làm bài: 30 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho phương trình x2 - (1 + 3i)x + 2i -2 = 0. Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình. Khi đó diện tích của tam giác OAB là:
A-
2 đvdt
B-
đvdt
C-
đvdt
D-
1 đvdt
2-
Cho hai số phức . Khi đó bằng:
A-
B-
C-
D-
3-
Cho phương trình x2 - 2 = 2i( x -2 ). Gọi z1, z2 lần lượt là hai nghiệm của phương trình. Kết luận nào sau đây là đúng?
A-
z13 + z23 = 8 + 4
B-
z13z2 + z23z1 = 32 + 16i
C-
z12. z22 = 4
D-
z12 + z22 = 8i
4-
Cho số phức : Lựa chọn phương án đúng
A-
B-
C-
D-
5-
Cho các số phức: được biểu diễn lần lượt bởi các điểm A, B, C trên mặt phẳng. Gọi M là điểm thỏa mãn: M biểu diễn số phức:
A-
z = 6i
B-
z = 2
C-
z = -2
D-
z = -6i
6-
Cho số phức : .Kết luận nào sau đây là sai?
A-
Số phức liên hợp của z là
B-
Một căn bậc hai của z là
C-
z3 = 64
D-
7-
Tromg mặt phẳng phức cho hai điểm A(4; 0), B(0; -3). Điểm C thỏa mãn: C biểu diễn số phức:
A-
z = 4 - 3i
B-
z = -3 - 4i
C-
z = -3 + 4i
D-
z = 4 + 3i
8-
Cho số phức z = 2i. Lựa chọn phương án đúng:
A-
B-
C-
Một căn bậc hai của z là:
D-
z6 = 64
9-
Cho hai số phức . Khi đó bằng:
A-
B-
C-
D-
10-
Cho hai số phức : .Lựa chọn phương án đúng:
A-
B-
C-
D-
11-
Cho hai số phức : . Lựa chọn phương án đúng :
A-
B-
C-
D-
12-
Trong mặt phẳng phức cho ba điểm A, B, C lần lượt biểu diễn các số phức : . M là điểm sao cho : . Khi đó M biểu diễn số phức:
A-
z = 18 - i
B-
z = -9 + 18i
C-
z = 2 - i
D-
z = -1 + 2i
13-
Số phức nào sau đây là số thực?
A-
B-
C-
D-
14-
Cho hai số phức :
Lựa chọn phương án đúng :
A-
B-
(z1+ z2 )2 là số thực
C-
z12 - z22 là số thuần ảo
D-
z12 + z22 là số thuần ảo
15-
Trong mặt phẳng phức cho điểm A(2; -1). Điểm A' đối xứng với A qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất. Điểm A' biểu diễn số phức:
A-
z = -1 + 2i
B-
z = 1 + 2i
C-
z = -2 + i
D-
z = 2 + i
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2834. Đăng: 06-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG