GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Cho 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số đó có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12?
A. 6 số
B. 7 số
C. 12 số
D. 10 số
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:10:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số đó có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12?
A-
6 số
B-
7 số
C-
12 số
D-
10 số
2-
Từ 3 chữ số: 1, 2, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau
A-
3 số
B-
6 số
C-
5 số
D-
4 số
3-
Năm nay mẹ em 36 tuổi, tuổi em ít hơn tuổi mẹ là 3 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?
A-
10 tuổi
B-
12 tuổi
C-
9 tuổi
D-
11 tuổi
4-
Khối lớp 3 có 123 học sinh. Khối lớp 4 có nhiều hơn khối lớp 3 là 34 học sinh nhưng ít hơn khối lớp 5 là 45 bạn. Hỏi cả 3 khối có bao nhiêu học sinh?
A-
392 học sinh.
B-
482 học sinh.
C-
472 học sinh.
D-
202 học sinh.
5-
Tính 72 : ( 2 x 4 ) = ?
A-
9
B-
10
C-
144
D-
124
6-
Một lớp học có 28 học sinh xếp đều vào 4 hàng. Hỏi 3 hàng có bao nhiêu học sinh.
A-
14
B-
18
C-
21
D-
7
7-
Số 10 005 đọc là:
A-
Một nghìn linh năm
B-
Mười nghìn và năm đơn vị
C-
Mười nghìn không trăm linh năm
D-
Mười nghìn linh năm
8-
Số bé nhất trong các số : 21011; 21110; 21101; 21001 là
A-
21001
B-
21110
C-
21101
D-
21011
9-

Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác:
A-
9 hình tam giác, 2 hình tứ giác
B-
5 hình tam giác, 4 hình tứ giác
C-
9 hình tam giác, 4 hình tứ giác
D-
5 hình tam giác, 5 hình tứ giác
10-
Có bao nhiêu số có 3 chữ số giống nhau:
A-
6 số
B-
9 số
C-
3 số
D-
10 số
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2008. Đăng: 01-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG