GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trong một hộp bi có 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ.Hỏi không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có mỗi loại 1 viên bi?
A. 17 viên
B. 18 viên
C. 15 viên
D. 16 viên
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:04:59(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong một hộp bi có 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ.Hỏi không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có mỗi loại 1 viên bi?
A-
17 viên
B-
18 viên
C-
15 viên
D-
16 viên
2-
Mẹ sinh con khi mẹ 27 tuổi. Hỏi khi tuổi con bằng tuổi mẹ thì tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con
A-
4 lần
B-
2 lần
C-
3 lần
D-
24 lần
3-
Biết A = a + 2357;    B = 2375 + a
Hãy so sánh A và B:
A-
A = B
B-
A > B
C-
B > A
D-
Không thể so sánh được
4-
Nhà em có 36 con gà, sau khi bán đi số gà đó, số con gà nhà em còn lại là:
A-
6 con
B-
30 con
C-
15 con
D-
10 con
5-

Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng?
A-
12 đoạn thẳng.
B-
15 đoạn thẳng.
C-
10 đoạn thẳng.
D-
5 đoạn thẳng.
6-
Một hình chữ nhật có chiều dài là 36cm và chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
A-
9 cm2
B-
324 cm
C-
9 cm
D-
324 cm2
7-
Cho A = 5a + a4 ; B = aa + 45
Hãy so sánh A và B
A-
A = B
B-
A > B
C-
A < B
D-
Không so sánh được
8-
Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 7:
A-
Không có số nào
B-
5 số
C-
9 số
D-
10 số
9-
Có 54 học sinh xếp thành 6 hàng đều nhau. Hỏi có 72 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thề?
A-
12 hàng.
B-
10 hàng.
C-
8 hàng.
D-
9 hàng.
10-
Đoạn thẳng AB dài 45 cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB là 5 cm. Hỏi cả 2 đoạn dài bao nhiêu cm?
A-
55 cm
B-
60 cm
C-
50 cm
D-
65 cm
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1636. Đăng: 02-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG