GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Tam giác đồng dạng - Bài 06
Tam giác ABC có độ dài AB = 6cm, AC = 7cm, BC = 8cm. Gọi O là một điểm nằm trong tam giác, trên OA, OB, OC lấy các điểm M, N, P sao cho MO = 2MA, NO = 2NB, PO = 2PC. Tam giác MNP có chu vi bằng?
Tam giác ABC có độ dài AB = 6cm, AC = 7cm, BC = 8cm. Gọi O là một điểm nằm trong tam giác, trên OA, OB, OC lấy các điểm M, N, P sao cho MO = 2MA, NO = 2NB, PO = 2PC. Tam giác MNP có chu vi bằng?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:11:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tam giác ABC có độ dài AB = 6cm, AC = 7cm, BC = 8cm. Gọi O là một điểm nằm trong tam giác, trên OA, OB, OC lấy các điểm M, N, P sao cho MO = 2MA, NO = 2NB, PO = 2PC. Tam giác MNP có chu vi bằng?
A-
13cm
B-
14cm
C-
12cm
D-
15cm
2-
theo tỉ số đồng dạng , biết rằng tổng chu vi của hai tam giác bằng 41,6cm. Ta có chu vi ΔABC bằng:
A-
24cm
B-
25cm
C-
26cm
D-
27cm
3-
Chi hình bình hành ABCD, M là một điểm trên cạnh AB sao cho , hai đường thẳng DM và CB cắt nhau tại N. Nếu chu vi tam giác AMD bằng 26cm thì chu vi tam giác BMN bằng:
A-
B-
C-
D-
4-
Chi hình bình hành ABCD, M là một điểm trên cạnh AB sao cho , hai đường thẳng DM và CB cắt nhau tại N. Chu vi tam giác AMD bằng 26cm. Chu vi của tam giác CDN bằng:
A-
B-
C-
D-
5-
Cho tam giác có độ dài ba cạnh là 2cm, 3cm, 4cm. Tam giác nào có độ dài ba cạnh sau đây, không đồng dạng với tam giác đã cho?
A-
8cm; 4cm; 6cm
B-
16cm; 8cm; 12cm
C-
10cm; 20cm; 12cm
D-
3,6cm; 2,4cm; 4,8cm
6-
Tứ giác ABCD có AB = 2cm, BC = 6cm, CD = 8cm, AD = 3cm, BD = 4cm. Tứ giác ABCD là hình gì?
A-
Hình thang
B-
Hình thang cân
C-
Hình thang vuông
D-
Hình bình hành
7-
Tứ giác ABCD có AB = 2cm, BC = 6cm, CD = 8cm, AD = 3cm, BD = 4cm. Vẽ BE // AD (E ∈ CD). Hãy chọn câu trả lời đúng?
A-
B-
C-
D-
8-
Tứ giác ABCD có AB = AD = 2cm, CD = 4cm, . Tứ giác ABCD là hình gì?
A-
Hình thang cân
B-
Hình bình hành
C-
Hình thang vuông
D-
Hình chữ nhật
9-
Tứ giác ABCD có AB = AD = 2cm, CD = 4cm, . Hãy chọn câu trả lời sai?
A-
B-
C-
D-
10-
Cho tam giác ABC có chu vi 2p. M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA; E, F, G lần lượt là trung điểm của MN, NP, PM. Chu vi của tam giác EFG bằng:
A-
B-
C-
D-
Đáp số khác
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 828. Đăng: 04-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG