GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Tam giác đồng dạng - Bài 07
Cho tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 6cm, BC = 7cm. Trên hai cạnh AB và AC vẽ hai điểm M và N sao cho AM = 3cm, AN = 2cm. Chu vi tam giác AMN bằng?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:11:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 6cm, BC = 7cm. Trên hai cạnh AB và AC vẽ hai điểm M và N sao cho AM = 3cm, AN = 2cm. Chu vi tam giác AMN bằng?
A-
8cm
B-
9cm
C-
10cm
D-
8,5cm
2-
Cho tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 8cm, BC = 10cm. Trên cạnh AC vẽ điểm D sao cho AD = 2cm. Chu vi tam giác BCD bằng:
A-
20cm
B-
21cm
C-
18cm
D-
19cm
3-
Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 3cm, AD = 4cm, CD = 12cm, BD = 6cm. Độ dài cạnh bên BC bằng:
A-
5cm
B-
6cm
C-
7cm
D-
8cm
4-
Tam giác ABC có AB = 2cm, AC = 3cm, BC = 4cm. D là trung điểm của BC, E là trung điểm của BD. Ta có chu vi tam giác AEC bằng:
A-
B-
C-
D-
5-
Cho tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 10cm, BC = 12cm. Khẳng định nào sau đây là sai?
A-
B-
C-
A đúng, B sai
D-
A, B đều đúng
6-
Cho hình thoi ABCD, cạnh có độ dài bằng a, một đường thẳng bất kỳ qua A cắt các tia đối của tia DC và Bc tại E và F. Ta có tích DE.BF bằng:
A-
B-
C-
D-
7-
Cho tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 6cm, BC = 9cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = 5cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A-
B-
C-
D-
8-
Cho tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 6cm, BC = 9cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = 5cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A-
B-
C-
D-
9-
Hình thang ABCD có AB = 4cm, CD = 9cm, . Độ dài đường chéo BD bằng:
A-
5cm
B-
6cm
C-
7cm
D-
8cm
10-
Hình thang ABCD có AB = 4cm, CD = 9cm, . Gọi O là giao điểm của AC và BD. Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 978. Đăng: 04-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG