GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Chọn phát biểu đúng:
A. Hình thoi là hình có bốn góc bằng nhau.
B. Hình thoi là hình có một cặp cạnh song song.
C. Hình thoi là hình có một góc bằng 450.
D. Hình thoi là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 32 m2 25 dm2 = ......? dm2
A-
32025 dm2
B-
320025 dm2
C-
3225 dm2
D-
32250 dm2
2-
Chọn phát biểu đúng:
A-
Hình thoi là hình có bốn góc bằng nhau.
B-
Hình thoi là hình có một cặp cạnh song song.
C-
Hình thoi là hình có một góc bằng 450.
D-
Hình thoi là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
3-
Diện tích hình thoi ABCD là:
A-
10 cm2
B-
20 cm2
C-
9 cm2
D-
5 cm2
4-
Hình thoi có diện tích là 60 m2, độ dài một đường chéo là 4m. Tính độ dài đường chéo thứ hai?
A-
15m
B-
30m
C-
64m
D-
460m
5-
Chọn câu trả lời đúng.
Cho hai hình vẽ.
A-
Diện tích hình thoi ABCD gấp 2 lần diện tích hình chữ nhật MNPQ.
B-
Diện tích hình hình chữ nhật MNPQ gấp 2 lần diện tích thoi ABCD.
C-
Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNPQ.
D-
Diện tích hình hình chữ nhật MNPQ gấp 4 lần diện tích thoi ABCD.
6-
Viết tỉ số của a và b biết: a = 7 ; b = 4.
A-
B-
C-
D-
7-
Một vườn cây có 35 cây chanh, 48 cây cam. Tính tỉ số cây chanh so với cây cam?
A-
B-
C-
D-
8-
Tìm hai số khi biết tổng là 63 và tỉ số của hai số đó là .
A-
45 và 81
B-
18 và 45
C-
18 và 81
D-
18 và 54
9-
Một đoạn dây dài 20 mét được chia làm hai phần, phần thứ nhất gấp 4 lần phần thứ hai. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu mét?
A-
4m và 24m
B-
4m và 20m
C-
4m và 16m
D-
5m và 15m
10-
Một hình chữ nhật có chu vi là 60 mét. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng?
A-
60m và 3m
B-
180m và 60m
C-
40m và 20m
D-
45m và 15m
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2673. Đăng: 04-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG