GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Các loại hợp chất vô cơ     Kim loại   

Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 32
Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là?
Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là . Công thức hoá học của oxit sắt là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:05:35(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:
A-
CuO, CaO, K2O, Na2O.
B-
CaO, Na2O, K2O, BaO.
C-
Na2O, BaO, CuO, MnO.
D-
MgO, Fe2O3, ZnO, PbO.
2-
Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):
A-
CuO, Fe2O3, CO2, FeO.
B-
Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3.
C-
CaO, CO, N2O5, ZnO.
D-
SO2, MgO, CO2, Ag2O.
3-
Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:
A-
CuO, Fe2O3, SO2, CO2.
B-
CaO, CuO, CO, N2O5.
C-
CO2, SO2, P2O5, SO3.
D-
SO2, MgO, CuO, Ag2O.
4-
Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:
A-
CuO, Fe2O3, SO2, CO2.
B-
CaO, CuO, CO, N2O5.
C-
SO2, MgO, CuO, Ag2O.
D-
CO2, SO2, P2O5, SO3.
5-
Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:
A-
CuO, Fe2O3, SO2, CO2.
B-
CaO, CuO, CO, N2O5.
C-
CaO, Na2O, K2O, BaO.
D-
SO2, MgO, CuO, Ag2O.
6-
Dãy oxit vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với kiềm là:
A-
Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3.
B-
Al2O3, MgO, PbO, SnO2.
C-
CaO, FeO, Na2O, Cr2O3.
D-
CuO, Al2O3, K2O, SnO2.
7-
Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:
A-
CO2 và BaO.
B-
K2O và NO.
C-
Fe2O3 và SO3.
D-
MgO và CO.
8-
Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:
A-
P2O3.
B-
P2O5.
C-
PO2.
D-
P2O4.
9-
Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là . Công thức hoá học của oxit sắt là:
A-
FeO.
B-
Fe2O3.
C-
Fe3O4.
D-
FeO2.
10-
Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là:
A-
0,378 tấn.
B-
0,156 tấn.
C-
0,126 tấn.
D-
0,467 tấn.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 774. Đăng: 06-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG