TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM

THỰC HÀNH SOẠN CÔNG THỨC VỚI CODECOGS LATEX EDITOR

Hướng dẫn: Chọn dạng ảnh: png: Cỡ chữ 18pt. Độ phân giải 200dpi. Dấu cách: \
Ví dụ:
Kết quả
{a^2+b^2 }
{a^2 \ + \ b^2 } ( \ khoảng trống)
\frac {a^2 + b^2 }{a^2 + 2ab + b^2 }
\sqrt{8x + 4y}
\sqrt{8x^2 + 4xy + y^2}
\frac{\sqrt{8x^2 + 4xy + y^2}}{y^2 - 2y + x^2}
\sqrt[3]{a^2 + ab + b^2}
\frac{\sqrt[3]{a^2 + ab + b^2} }{(a+b)^2}
\frac{\sqrt{8x^2 + 4xy + y^2}} {\sqrt{y^2 - 2y + x^2} + \sqrt[3]{2^3} + 10y}
\log x= 2 \left \{ \frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{3} \left ( \frac {x+1}{x-1} \right ) ^2 \right \}
\left [_{0}^{1} \ \ _{1}^{0} \right ]
H_{2}O
CH_{3}(CH_{2})_{16}COOH
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters