WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
482 bài trong 49 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là: A: B: C: D: "Nhiệt lượng mà khí nhận được chỉ để dùng để làm tăng nội năng của khí". Điều 

Demo

Phát biếu nào sau đây là đúng? A. Nhiệt lượng là một dạng năng lượng của vật. B. Công là một dạng năng lượng của vật. C. Nội năng là một dạng năng lượng của vật. D. Cả nhiệt lượng và nội năng đều là một dạng năng lượng của vật. Nén một lượng khí lý tưởng trong bình kín thì quá trình đẳng nhiệt xảy ra như sau: A. Áp suất tăng, nhiệt độ tỉ lệ thuận với áp suất. B. Áp suất giảm, nhiệt độ không đổi. C. Áp suất tăng, nhiệt độ không đ

Demo

Chọn câu trả lời đúng: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển hết thành công mà khí sinh ra trong quá trình ...... A. Đẳng áp B. Một chu trình. C. Đẳng nhiệt D. Đẳng tích Chọn câu trả lời đúng: Một lượng khí biến đổi, công sinh ra luôn luôn bằng nhiệt nhận được. Quá trình biến đổi đó là: A. Đẳng nhiệt B. Đẳng tích. C. Thuận nghịch D. Đẳng áp

Demo

Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 40J lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 20J ? A. Khối khí tỏa nhiệt 20J B. Khối khí nhận nhiệt 20J C. Khối khí tỏa nhiệt 40J D. Khối khí nhận nhiệt 40J Một động cơ nhiệt thực hiện một công 400J khi nhận từ nguồn nóng một nhiệt lượng 1kJ. Hiệu suất của động cơ nhiệt là A. nhỏ hơn 25% B. 25% C. lớn hơm 40% D. 40%

Demo

Nội năng của một vật là: A. tổng năng lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công. B. nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. C. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. D. tổng động năng và thế năng của vật. Phát biểu nào sau đây phù hợp với nguyên lí II nhiệt động lực học ? A. Độ tăng nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. B. Động cơ nhiN

Demo

Trong quá trình chất khí truyền nhiệt và nhận công thì A và Q trong biểu thức ΔU = Q + A phải có giá trị nào sau đây ? A. Q < 0, A > 0 B. Q < 0, A < 0 C. Q > 0, A > 0 D. Q > 0, A < 0 Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì A và Q trong biểu thức ΔU = Q + A phải có giá trị nào sau đây ? A. Q < 0, A > 0 B. Q > 0, A < 0 C. Q > 0, A > 0 D. Q < 0, A < 0. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào biểu diễn cho quá trình nung nóng đẳng tích một lượng khí ? A. ΔU = 0 B. ΔU = Q C. ΔU = A + Q D. ΔU = A.

Demo

Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích ? A. ΔU = A với A > 0 B. ΔU = Q với Q > 0 C. ΔU = A với A < 0 D. ΔU = Q với Q <0 Hệ thức ΔU = Q là hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học A. Áp dụng cho quá trình đẳng áp B. Áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt C. Áp dụng cho quá trình đẳng tích D. Áp dụng cho cả ba quá trình trên Người ta thực hiện công 1000 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượ

Demo

Biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4,18.103 J/(kg.K). Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở 20oC sôi là : A. 8.104 J. B. 10. 104 J. C. 33,44. 104 J. D. 32.103 J. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước ở 0o C đến khi nó sôi là bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung của nước là xấp xỉ 4,18.103J/(kg.K). A. 2,09.105J. B. 3.105J. C. 4,18.105J. D. 5.105J.

Demo

Chọn đáp án đúng. Nội năng của một vật là A. tổng động năng và thế năng của vật. B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công. D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. Công thức tính nhiệt lượng là A. Q = mcΔt. B. Q = cΔt. C. Q = mΔt. D. Q = mc.

Demo

Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng ? A. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn B. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn C. Nhiệt có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích ? A. U = A với A > 0 B. U = Q với Q > 0 C. U = A với A < 0 D. U = Q với Q <0

      2    3    4    5   ...  49    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 204
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 131
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 121
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 31
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 28
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 47
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 162
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 102
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 06
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 69
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 44
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 10
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 23
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 67
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 196
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters