WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
874 bài trong 88 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 2.
Demo

Tìm tích phân riêng của phương trình vi phân: y" - 20y' + 25y = 0 thỏa điều kiện khi x = 0 thì y = 0, y' = 1.
a. y = xe5x
b. y = xe-5x
c. y = xex
d. y = -xe5x

Demo

Giải phương trình vi phân:y" = cosx
a. y = -cosx + C1x + C2
b. y = cosx + C1x + C2
c. y = -cosx - C1x + C2
d. y = cosx - C1x + C2

Demo

Tìm tích phân tổng quát của phương trình: y" + 4y = 0
a. y = Acosx + Bsin2x
b. y = Acos2x + Bsinx
c. y = Acos2x + Bsin2x
d. y = Acos2x - Bsin2x

Demo

Giải phương trình: y" - y' = 2x - 1 - 3ex
a. y = C1 + (C2 - 3x)ex - x2 + x
b. y = C1 + (C2 - 3x)ex - x2 - x
c. y = C1 + (C2 + 3x)ex + x2 - x
d. y = C1 + (C2 - 3x)ex + x2 + x

Demo

Giải phương trình: y" - y = 2xsinx
a. y = C1ex + C2e-x - xsinx - cosx
b. y = C1ex + C2e-x - xsinx + cosx
c. y = C1ex - C2e-x + xsinx - cosx
d. y = C1ex + C2e-x + xsinx + cosx

Demo

Tìm tích phân tổng quát của phương trình: y" + 2yy'3 = 0
a. y3 + λ1y + λ2 = 3x
b. y2 + λ1y + λ2 = 3x
c. y3 + λ1y + λ2 = -3x
d. y3 - λ1y + λ2 = 3x

Demo

Tìm tích phân riêng của phương trình: yy" + y'2 = y'3 thỏa điều kiện y(0) = y'(0) = 1.
a. y = x + 1
b. y = x - 1
c. y = x
d. y = -x + 1

Demo

Tìm tích phân riêng của phương trình vi phân: 2y" - y' = 1 thỏa điều kiện y(0) = 0, y'(0) = 1.
a. y = 4e2x - x - 4
b. y = 4ex - x - 4
c. y = 4ex + x - 4
d. y = -ln(1 - x)

Demo

Tìm tích phân riêng của phương trình: xy" = y' thỏa điều kiện y(0) = t'(0) = 0.
a. y = x2
b. y = Cx4
c. y = Cx3
d. y = Cx2

Demo

Tìm tích phân riêng của phương trình vi phân y" + y' - 2y = cosx - 3sinx thỏa điều kiện y(0) = 1, y'(0) = 2
a. y = ex + sinx
b. y = ex - sinx
c. y = e2x + sinx
d. Một đáp án khác

      Đến trang:   Left    1    3    4    5    6   ...  88    Right  
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 125
Nguyên hàm - Bài 18
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 02
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 90
Tích phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 58
Đạo hàm - Bài 77
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 41
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 17
Số phức - Bài 41
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 116
Lượng Giác - Bài 42
Tổ Hợp - Bài 01
Số phức - Bài 17
Đạo hàm - Bài 39
Hàm số mũ - Hàm số logarit - Bài 28
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 16
Phương trình vi phân - Bài 46
Luyện Thi Đại Học Đề thi 26
Lượng Giác - Bài 40
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters