WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
874 bài trong 88 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 5.
Demo

Một người muốn xếp một số pho tượng vào 6 chỗ trống trên một kệ trang trí. Có bao nhiêu cách xếp nếu người đó có 6 pho tượng khác nhau?
a. 36
b. 72
c. 360
d. 720

Demo

Có 3 người Nga, 4 người Mĩ và 5 người Việt. Chọn ngẫu nhiên 3 người. Số cách chọn khác nhau là:
a. 12
b. 60
c. 220
d. 1320

Demo

Trên kệ sách có 8 quyển sách Toán khác nhau, 6 quyển sách Lí khác nhau và 10 quyển sách Hóa khác nhau. Một học sinh muốn chọn một quyển sách hoặc Toán hoặc Lí hoặc hóa thì số cách chọn khác nhau là:
a. 480
b. 24
c. 48
d. 60

Demo

Gọi y', y" là đạo hàm cấp một và cấp hai của y = sin2x. Hệ thức giữa y' và y" độc lập với x là:
a. (y')2 + (y")2 = 1
b. 4(y')2 + 4(y")2 = 1
c. 4(y')2 + (y")2 = 4
d. (y')2 + 4(y")2 = 4

Demo

Giá trị nào của k để phương trình (d): 3x + k là tiếp tuyến của đồ thị (C): y = x2 - x + 1?
a. k = 1
b. k = -1
c. k = 3
d. k = -3

Demo

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C): y = f(x) = x3 + 3x2 - 6 tại tiếp điểm (1; -2) là:
a. y = 2x + 3
b. y = 9x - 11
c. y = 6x - 10
d. y = 3x - 6

Demo

Cho (C): y = f(x) = x3, tiếp tuyến với (C) và đi qua M(2; 0) có phương trình là:
a. y = 0
b. y = 27x - 54
c. y = 3x - 7
d. y = 0 hay y = 27x - 54

Demo

Phương trình tiếp tuyến với (C): y = f(x) = x3 + 1 biết hệ số góc k = 3 là:
a. y = 3x - 1
b. y = 3x + 3
c. y = 3x - 1 hay y = 3x + 3
d. y = -x + 3

Demo

Khẳng định nào sau đây sai?
a. Muốn tính đạo hàm của hàm f tại x0 thì f phài xác định tại x0
b. Hàm f có đạo hàm tại x0 thì f phải liên tục tại x0
c. Hàm f liên tục tại x0 thì f có đạo hàm tại x0
d. Hàm f có đạo hàm trên đoạn [a; b] thì không có đạo hàm tại a

Demo

Điều kiện nào của m để đồ thị hàm số y = f(x) = m(x - 1)5(x2 - 4) + x4 - 5 cắt trụ hoành tại ít nhất hai điểm phân biệt?

      Đến trang:   Left    1    2    3    4    6    7    8    9   ...  88    Right  
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Đạo hàm - Bài 41
Tích phân - Bài 32
Nguyên hàm - Bài 35
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 47
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 09
Số phức - Bài 05
Đạo hàm - Bài 54
Đạo hàm - Bài 81
Lượng Giác - Bài 31
Đạo hàm - Bài 55
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 49
Phương trình vi phân - Bài 23
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 10
Luyện Thi Đại Học Đề thi 18
Nguyên Hàm - Bài 31
Hình Không Gian - Bài 07
Đạo hàm - Bài 52
Tích phân - Bài 69
Tích Phân - Bài 39
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 08
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters