WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 02
Tính giới hạn của các hàm số bên dưới:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:12:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-

  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
Không xác định
2-

  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
Không xác định
3-

  A - 
1
  B - 
-1
  C - 
0
  D - 
-2
4-

  A - 
-1
  B - 
0
  C - 
1
  D - 
2
5-

  A - 
2
  B - 
1
  C - 
0
  D - 
Không xác định
6-

  A - 
1
  B - 
Không xác định
  C - 
-1
  D - 
3
7-

  A - 
1
  B - 
3
  C - 
0
  D - 
Không xác định
8-

  A - 
-2
  B - 
-1
  C - 
0
  D - 
1
9-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-

  A - 
0
  B - 
1
  C - 
6
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 74
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Nguyên Hàm - Bài 25
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 03
Phương trình vi phân - Bài 27
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 42
Lượng Giác - Bài 48
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 126
Lượng Giác - Bài 32
Phương trình vi phân - Bài 53
Đạo hàm - Bài 82
Tích Phân - Bài 31
Nguyên Hàm - Bài 33
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 37
Đạo hàm - Bài 38
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 60
Phương trình vi phân - Bài 06
Luyện Thi Đại Học Đề thi 04
Số phức - Bài 03
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 60
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 23
Đạo Hàm - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters