WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Lượng Giác - Bài 97
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:41:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Xét trên tập xác định thì:
  A - 
Hàm số lượng giác có tập giá trị là [-1; 1]
  B - 
Hàm số y = cosx có tập giá trị là [-1; 1]
  C - 
Hàm số y = tanx có tập giá trị là [-1; 1]
  D - 
Hàm số y = cotx có tập giá trị là [-1; 1]
2-
Trên khoảng (-4π; -3π), hàm số nào sau đây luôn nhận giá trị dương?
  A - 
y = sinx
  B - 
y = cosx
  C - 
y = tanx
  D - 
y = cotx
3-
Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx nhận giá trị cùng dấu trên khoảng nào sau đây?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Phương trình chỉ có các nghiệm là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình sinx = 0
  A - 
cosx = -1
  B - 
cosx = 1
  C - 
tanx = 0
  D - 
cotx = 0
6-
Trên (0; π), phương trình tanx.tan3x = 1
  A - 
chỉ có các nghiệm là
  B - 
chỉ có các nghiệm là
  C - 
chỉ có các nghiệm là
  D - 
có nghiệm khác với các nghiệm ở trên
7-
Phương trình 3sinx + (m - 1)cosx = m + 2 (với m là tham số) có nghiệm khi và chỉ khi:
  A - 
m > 1
  B - 
m < 1
  C - 
m ≥ 1
  D - 
m ≤ 1
8-
Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình tanx = 1?
  A - 
sinx = 1
  B - 
cosx = 1
  C - 
tanx = 1
  D - 
cot2x = 1
9-
Phương trình tanx + mcotx = 8 (với m là tham số) có nghiệm khi và chỉ khi:
  A - 
m > 16
  B - 
m < 16
  C - 
m ≥ 16
  D - 
m ≤ 16
10-
Giải phương trình tanx = cotx.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 74
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 18
Tích phân - Bài 16
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 02
Đạo hàm - Bài 82
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 125
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 19
Số phức - Bài 12
Bất phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Phương trình vi phân - Bài 19
Lượng Giác - Bài 08
Luyện Thi Đại Học Đề thi 18
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 118
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 81
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 08
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 37
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 12
Tổ Hợp - Bài 01
Lượng Giác - Bài 32
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 48
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters