WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:16:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The House of Representatives has how many voting members?
  A - 
three hundred thirty-five (435)
  B - 
four hundred thirty-five (435)
  C - 
five hundred thirty-five (435)
  D - 
six hundred thirty-five (435)
2-
We elect a U.S. Representative for how many years?
  A - 
two (2)
  B - 
three (3)
  C - 
four (4)
  D - 
six (6)
3-
Name your U.S. Representative
  A - 
Representatives in Congress
  B - 
Commissioner
  C - 
Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]
  D - 
Delegate
4-
Who does a U.S. Senator represent?
  A - 
all the people of the county
  B - 
all people of the country
  C - 
all people of the state
  D - 
all the people of the city
5-
Why do some states have more Representatives than other states?
  A - 
because of the state’s population
  B - 
because they have more people
  C - 
because some states have more people
  D - 
Any of above
6-
We elect a President for how many years?
  A - 
four (4)
  B - 
two (4)
  C - 
three (4)
  D - 
six (4)
7-
In what month do we vote for President?
  A - 
January
  B - 
December
  C - 
November
  D - 
October
8-
What is the name of the President of the United States now (2012)?
  A - 
Barack Obama
  B - 
Obama
  C - 
Either A or B
9-
What is the name of the Vice President of the United States now (2012)?
  A - 
Joseph R. Biden, Jr.
  B - 
Joe Biden
  C - 
Biden
  D - 
Any of above
10-
If the President can no longer serve, who becomes President?
  A - 
the Speaker of the House Representatives
  B - 
the Vice President
  C - 
the state Senator
  D - 
the state Governor
 
[Người đăng: Hữu Đức sưu tầm và biên soạn - nguồn http://www.uscis.gov/]
Xem Nhiều nhất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
Đề Xuất
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters