WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:32:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Who did the United States fight in World War II?
  A - 
Japan, Germany, and Italy
  B - 
Russia, China, and Italy
  C - 
France, England, and Italy
  D - 
China, England, and Japan
2-
Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
  A - 
World War I
  B - 
World War II
  C - 
Vietnam War
  D - 
Korea War
3-
During the Cold War, what was the main concern of the United States?
  A - 
Communism
  B - 
Terrorism
  C - 
Capitalism
4-
What movement tried to end racial discrimination?
  A - 
woman liberation movement
  B - 
civil rights movement
  C - 
anti racial movement
5-
What did Martin Luther King, Jr. do?
  A - 
fought for civil rights
  B - 
worked for equality for all Americans
  C - 
Any of above
6-
What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
  A - 
Terrorists attacked the United States.
  B - 
Communists attacked the United States.
7-
Name one American Indian tribe in the United States.
  A - 
Cherokee or Navajo or Crow
  B - 
Sioux or Chippewa or Teton
  C - 
Choctaw or Pueblo or Hopi
  D - 
Apache or Iroquois
  E - 
Creek or Blackfeet
  F - 
Seminole or Cheyenne
  G - 
Arawak or Shawnee
  H - 
Mohegan or Huron or Inuit
  I - 
Oneida or Lakota
  J - 
Any of above
8-
Name one of the two longest rivers in the United States.
  A - 
Missouri River
  B - 
Mississippi River
  C - 
Both are correct
9-
What ocean is on the West Coast of the United States?
  A - 
Atlantic Ocean
  B - 
Pacific Ocean
  C - 
Antarctic Ocean
  D - 
Arctic Ocean
10-
What ocean is on the East Coast of the United States?
  A - 
Pacific Ocean
  B - 
Arctic Ocean
  C - 
Atlantic Ocean
  D - 
Antarctic Ocean
 
[Người đăng: Hữu Đức sưu tầm và biên tập - nguồn http://www.uscis.gov/]
Xem Nhiều nhất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
Đề Xuất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters